ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

具備

   
14 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -具備-, *具備*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
具备[jù bèi, ㄐㄩˋ ㄅㄟˋ, / ] to possess; to have; equipped with; able to fulfill (conditions or requirements), #2,020 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
具備[ぐび, gubi] (n,vs) endowment; possession; qualification; equipment [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
If the vast majority of the people reaches the belief, and awareness of the campaign that the Social Democrats have made,[CN] 要是絕大多數的民眾能夠具備這樣的信念 而喚醒這樣的一種意識正是我們社會民主黨人的任務 Rosa Luxemburg (1986)
- You don't have them. - Is that right?[CN] 你不具備 Charlie Wilson's War (2007)
It is a sign of a rare intelligence.[CN] 這顯示她具有一般人不具備的才智 Rosa Luxemburg (1986)
Everything's ready. We leave Sunday.[CN] 萬事具備,我們星期天離開 Amores Perros (2000)
The tool house is on fire.[CN] 工具備房起火了 Riot in Cell Block 11 (1954)
For that reason, - your walking stick played a very important role.[CN] 為此 這個手杖也就具備了重要的意義 Galileo SP (2008)
I wanna fill this town with lovely hair![CN] 這距離 想具備吧。 想用美麗的頭髮灌滿吧 Exte: Hair Extensions (2007)
Which did you use 1 or 0?[CN] 那麼剩餘一個為什麼具備了? Exte: Hair Extensions (2007)
Isn't a collapse inevitable?[CN] 具備理性的人們要問了: Money as Debt (2006)
I demand a suspension of the vote and an investigation into the moral issues that make Councilman Nottola ineligible.[CN] 我要求中止投票 先調查諾托拉議員的道德問題 他並不具備當選委員的資格 Hands Over the City (1963)
He is not fully aware of his acts.[CN] 他對他的行為不具備完全的意識 Moi, Pierre Rivière, ayant égorgé ma mère, ma soeur et mon frère... (1976)
You're born with it.[CN] 你天生就具備這種能力 Dive!! (2008)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top