ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

关怀

   
16 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -关怀-, *关怀*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
关怀[guān huái, ㄍㄨㄢ ㄏㄨㄞˊ, 怀 / ] care; solicitude; to show care for; concerned about; attentive to, #5,886 [Add to Longdo]
关怀备至[guān huái bèi zhì, ㄍㄨㄢ ㄏㄨㄞˊ ㄅㄟˋ ㄓˋ, 怀 / ] to look after in every possible way, #68,909 [Add to Longdo]
社会关怀[shè huì guān huái, ㄕㄜˋ ㄏㄨㄟˋ ㄍㄨㄢ ㄏㄨㄞˊ, 怀 / ] social care [Add to Longdo]
过度关怀[guò dù guān huái, ㄍㄨㄛˋ ㄉㄨˋ ㄍㄨㄢ ㄏㄨㄞˊ, 怀 / ] obsession; excessive concern [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Robert Powell, one of the owners of PA Child Care, cut a business deal with Judge Conahan and Judge Ciavarella.[CN] 宾州儿童关怀中心的所有者之一Robert Powell 跟Conahan法官和Ciavarella法官达成了一种交易 Capitalism: A Love Story (2009)
My anklets plead for a sight of him.[CN] 我的脚踝渴望 他的关怀 Dev D (2009)
His good friend Judge Conahan closed down the public juvenile home and then got PA Child Care to build an $8 million privately-owned facility and charge it back to the county for a mere $58 million lease.[CN] 他的一位好友 Conahan法官 关闭了公有的少年感化院 然后请宾州儿童关怀中心建造了 Capitalism: A Love Story (2009)
Do we have any concern, any sympathy[CN] 我们能不能给一点关怀,给一点同情 The Cove (2009)
Customs can search any ship that it wants if it thinks it has drugs on board, right?[CN] 如果海关怀疑船上有毒品,就可以搜查任意一条船,对不对? Traitor (2008)
And the vineyard's best fertilizer is the owner's footsteps.[CN] 园主的关怀是最佳肥料 Bottle Shock (2008)
They can feel the community is caring[CN] 感受到社会对他们的关怀 Overheard (2009)
You almost lost your life out there. You have a reason to be concerned.[CN] 你刚才差点送了命 你有理由受到关怀 G.I. Joe: The Rise of Cobra (2009)
The county hired a private profit-making corporation with a sweet-sounding name, PA Child Care.[CN] 该郡雇用了一家私有的赢利性公司 此公司有一个悦耳的名字叫宾州儿童关怀中心 Capitalism: A Love Story (2009)
Not only did PA Child Care pay off the judges to fill their cells, but their employees were the ones who got to decide when a child had enough rehabilitation.[CN] 不但宾州儿童关怀中心 买通法官来充实他们的牢房 而且由他们的雇员来决定 Capitalism: A Love Story (2009)
And for their troubles, the judges received over $2.6 million while the owners of PA Child Care received tens of millions of taxpayer dollars from the county.[CN] 就因为这些孩子 法官收取了260多万 而宾州儿童关怀中心的所有人 从Luzerne纳税人的钱中 Capitalism: A Love Story (2009)
Many of these kids were funneled into PA Child Care's for-profit juvenile facility.[CN] 很多孩子都被扔进了宾州儿童关怀中心 这个以盈利为目的的少管所 Capitalism: A Love Story (2009)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top