ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

关于他们

   
12 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -关于他们-, *关于他们*
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Let me tell you about them.[CN] 让我告诉你关于他们 The Swimmer (1968)
This is a chance for them to counter the unfavorable opinion on their Jewish policy.[CN] 这不正好给了德国人一个机会 反驳关于他们犹太政策的不实报道 Part VI (1988)
It's about this new thing they' re all talking about.[CN] 是关于他们都在谈论的新消息 A Clockwork Orange (1971)
their threadbare lives and struggles.[CN] 关于他们那俗套的生活和奋斗历程 Sunset Boulevard (1950)
The thing about them was they would not respond.[CN] 关于他们的事物 是他们不回应。 How I Won the War (1967)
About them.[CN] 关于他们 The Chronicles of Riddick (2004)
Well, now, as to their pre-lottery holdings we have a bank account here totaling $3611.[CN] 那么,现在,关于他们中彩前的财产... 这里有份银行账户清单,共有... It Could Happen to You (1994)
We need information as to how they live... where they live, how many people, their names... their daily schedules for the week.[CN] 我们需要关于他们如何生活的信息 他们在哪住 有多少人 什么名字 他们这个星期的日程表 Pink Flamingos (1972)
My God, I forgot all about them.[CN] 我的天啊,我忘记了所有关于他们 The Swimmer (1968)
Whatever else you can say about them it must be admitted:[CN] 不管你能说关于他们其他什么 这必须被承认 Little Big Man (1970)
I don't know anything at all concerning their private lives.[CN] 我不知道任何关于他们私生活的事 Strip Nude for Your Killer (1975)
I think you can appreciate that a good reporter... has to win the confidence and trust of people... if he's to write anything perceptive about them.[CN] 您知道,要做个好记者... 先得赢取人们的信任... 这样才能写出关于他们的 有见解的文章 The Ugly American (1963)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top