ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

公理

   
19 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -公理-, *公理*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
公理[gōng lǐ, ㄍㄨㄥ ㄌㄧˇ, ] (log.) axiom; axiomatic, #37,078 [Add to Longdo]
公理[gōng lǐ fǎ, ㄍㄨㄥ ㄌㄧˇ ㄈㄚˇ, ] the axiomatic method, #746,469 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
公理[こうり, kouri] (n,adj-no) axiom; maxim; self-evident truth [Add to Longdo]
公理[こうりけい, kourikei] (n) axiomatic system [Add to Longdo]
公理的方法[こうりてきほうほう, kouritekihouhou] (n) axiomatic method [Add to Longdo]
公理[こうりろん, kouriron] (n) (See 公理的方法) axiomatic theory [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I don't think there is no justice at all.[CN] 我不相信这个世界上没有公理 Hail the Judge (1994)
Righteous. Justified. Eager, even.[CN] 正义,公理,热血沸胜 Dogma (1999)
As a wife and an attorney, I fear justice won 't ultimately be served.[CN] 身为妻子与律师 我恐怕本案之公理已荡然无存 High Crimes (2002)
I mean, if you said, "I am here to fight for truth or justice...[CN] 我是说如果你说 "我来这里为了公理与正义而战"... Strange Visitor (From Another Planet) (1993)
Justice demanded his life, Elder Mother.[CN] 是公理要了他的性命,义母 Jodhaa Akbar (2008)
"Truth and justice." That sounds good.[CN] "公理与正义",听起来不错 Strange Visitor (From Another Planet) (1993)
It was supposed to be about justice.[CN] 我希望能够寻得天道公理 L.A. Confidential (1997)
However, you are grounded for the remainder of the school year.[CN] 反正这世界没什么公理 All I Wanna Do (1998)
Betrayed truth and justice![CN] 出卖了公理和正义 Beginning of the Great Revival (2011)
I believe in law and order, and I believe that everybody... has a right to, uh, get another trial.[CN] 我相信法律公理,我相信他有重新审判的权利 The Hurricane (1999)
'Cause it's an axiom of civilization that just as man longs for woman,[CN] 因为这就是文明世界的公理 就像男人喜欢女人, The Believer (2001)
I mean, what is going on in this country... when a scum sucker like that can get away with sandbagging a Doctor of Journalism?[CN] 如果像那样的人渣不能被 像我这样的新闻博士铲除的话... 那这个国家还有何公理可言 Fear and Loathing in Las Vegas (1998)

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
公理[こうり, kouri] axiom [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top