ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

公牛

   
13 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -公牛-, *公牛*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
公牛[gōng niú, ㄍㄨㄥ ㄋㄧㄡˊ, ] bull, #12,809 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
It was a brute part of him to kill so capital a calf there.[CN] 哦 像你这头大公牛居然会被人给杀了 啊 Hamlet (1948)
All you need's a couple more bulls in here, and you can have one of your own.[CN] 只需要拉几头公牛来,你认领一头就行了 I Wake Up Screaming (1941)
Tom'd come bustin' out of that jail just like a bull through a corral fence![CN] 汤姆一定会越狱的,就像公牛跃出畜栏 The Grapes of Wrath (1940)
A flat-nosed bull and one cow - that's all he started with.[CN] 开始时只有一头公牛和一头母牛 Red River (1948)
Germany is like a powerful thickset bull which needs all its strength to stay alive[CN] 德国人就像是强大粗壮的 公牛... ...耗尽所有的气力 努力生存下去 Le Silence de la Mer (1949)
I hit the bull's-eye with that penguin.[CN] 我和那企额打过公牛的眼睛 Rififi (1955)
You with your head of a bull and heart of a hawk![CN] 你呀,你这个公牛头飞鹰心的家伙 For Whom the Bell Tolls (1943)
He is stronger than a team of oxen... and sleepless because of his desire to receive you in his arms.[CN] 他比一队公牛还要强壮 而由于他想把你揽在 胳膊里的渴望而彻夜难免 The Scarlet Empress (1934)
He's afraid of a kiss as he was afraid of the bulls![CN] 他害怕亲吻就像怕公牛一样 For Whom the Bell Tolls (1943)
Say, you stubborn ox, you're hiding things.[CN] 你倔强的公牛, 你在隐瞒什么 Quai des Orfèvres (1947)
I'm not a bull, General. I don't need a flag waved to get me to charge.[CN] 我不是公牛,将军 我不需要晃着斗篷来刺激我 Paths of Glory (1957)
Toro![CN] 公牛 Singin' in the Rain (1952)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top