ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

全神贯注

   
13 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -全神贯注-, *全神贯注*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
全神贯注[quán shén guàn zhù, ㄑㄩㄢˊ ㄕㄣˊ ㄍㄨㄢˋ ㄓㄨˋ, / ] (set phrase) with complete attention; concentration, #30,104 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
She's probably got absorbed in subjects and gone off someplace.[CN] 完全没必要 她可能全神贯注于研究课题 nothing at all. She's probably got absorbed in subjects 去了别的地方 and gone off someplace. The City of the Dead (1960)
They're engrossed in their game.[CN] 他们正全神贯注的下棋 The Seventh Seal (1957)
You should think, Dr. Bradman, but I fear you don't, at least not profoundly enough.[CN] 你应该想着布拉德曼医生 但是我觉得你没有,起码没有全神贯注 Blithe Spirit (1945)
And every day my concentration becomes more intense... my hand more sure.[CN] 我每天都变得更加全神贯注... 我的手更有把握 Lust for Life (1956)
Why, when I'm really going, I feel like a...[CN] 就像当我全神贯注在球局中 感觉像是... The Hustler (1961)
- Seven, sir. Stick to me like glue and keep your eyes open.[CN] 像胶水一样贴紧我 要全神贯注 Battle of Britain (1969)
Come on, pay attention when I'm talking to you, stupid.[CN] 嘿,当我跟你说话时, 你得全神贯注,蠢货 Blackboard Jungle (1955)
I can... concentrate?[CN] 我可以... -全神贯注? Underworld U.S.A. (1961)
I remember you preachin' a whole sermon... walkin' around on your hands, shouting' your head off.[CN] 我记得你传教时... 全神贯注,声嘶力竭的样子 The Grapes of Wrath (1940)
While I stood rapt in the wonder of it, came missives from the king, who all-hailed me, Thane of Cawdor by which title, before, these weird sisters saluted me and referred me to the coming on of time with:[CN] 当我正全神贯注迷惘的时候... 国王来信了 他很欢迎我 以前那些古怪的姐妹向我敬礼 Macbeth (1971)
Please forgive me, Madame Arcati. I assure you I'm deeply interested.[CN] 请原谅我吧,阿卡提夫人 我保证全神贯注 Blithe Spirit (1945)
Yeah, concentrate.[CN] -是的 全神贯注 Underworld U.S.A. (1961)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top