ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

入庫

   
6 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -入庫-, *入庫*
Japanese-English: EDICT Dictionary
入庫[にゅうこ, nyuuko] (n,vs) (1) (See 出庫・1) warehousing; storing; (2) (See 出庫・2) entering a garage; entering the depot [Add to Longdo]
入庫[にゅうこしゃ, nyuukosha] (n) car in stock (at a dealership) [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Al Amir of Syria is entering Kusma, the blue mare.[CN] 敘利亞的阿爾阿米利斯正在 進入庫斯馬,那匹藍色的母馬 Hidalgo (2004)
By 1936, the U.S. bullion depository at Fort Knox was completed and in January 1937 the gold began to flow into it.[CN] 1936年美國的諾克斯堡完成了黃金儲備庫 1937年一月黃金開始入庫 The Money Masters (1996)
Everything here is on the time clock. Written record going in and out.[JA] 全て時間を記録する 入庫も出庫も Hollow Triumph (1948)
I logged the blood samples into evidence myself.[CN] 不知道 我親自把血樣入庫 Chemistry (2012)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top