ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

元老院

   
14 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -元老院-, *元老院*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
元老院[yuán lǎo yuàn, ㄩㄢˊ ㄌㄠˇ ㄩㄢˋ, ] upper house; senate; senior statesmen's assembly, #83,921 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
元老院[げんろういん, genrouin] (n) (Roman) senate [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I accept the charge of the senate... if the senate truly charges me.[CN] 我愿意接受这项委托 如果元老院全权委托我 Spartacus (1960)
You pledged the senate to go, and go you must.[CN] 你答应了元老院 就非去不可 Spartacus (1960)
We would never do anything without the approval of the senate.[JA] 我々は元老院の承認のもとに 行動しております Star Wars: The Phantom Menace (1999)
Send a distress signal... and then inform the senate that all aboard were killed.[JA] 遭難信号を送信し 元老院に搭乗者は全員 死亡したと報告するのだ Star Wars: A New Hope (1977)
The queen has great faith that the senate will side with her.[JA] 女王は元老院が味方に付くと 確信しておりますが Star Wars: The Phantom Menace (1999)
Such is the will of the senate and the people of Rome.[CN] 这是元老院的意恩... 也就是罗马人民的 Ben-Hur (1959)
If word of this gets out... it could generate sympathy for the rebellion in the senate.[JA] このことが漏れれば 元老院が反乱軍支持に 傾きかねません Star Wars: A New Hope (1977)
Finding Gracchus in control of the mob and the senate... you felt compelled to hand over the garrison to him also.[CN] 奎格斯不但控制了 元老院的流氓 你还听话的把军队交给他 Spartacus (1960)
Let the punishment of the senate be pronounced.[CN] 由元老院宣布对他的惩罚 Spartacus (1960)
I have the senate bogged down in procedures.[JA] 元老院は手続きで身動きできない Star Wars: The Phantom Menace (1999)
Our only hope is for the senate to side with us.[JA] 我々の唯一の希望は元老院です Star Wars: The Phantom Menace (1999)
His attack upon our governor is one upon the senate and the people of Rome.[CN] 他攻击总督就等于攻击元老院和罗马人民 Ben-Hur (1959)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top