ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

允許

   
14 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -允許-, *允許*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
允许[yǔn xǔ, ㄩㄣˇ ㄒㄩˇ, / ] to permit; to allow, #2,130 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
允許[いんきょ, inkyo] (n,vs) permission; licence; license [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
No, the ship's captain cannot afford to forget.[CN] 作為船長是不允許忘記的 Captain Horatio Hornblower R.N. (1951)
Then if you'll allow me, I'll close...[CN] 如果你允許,我要關... Ride the Pink Horse (1947)
I'm at liberty to announce at this time that the deal between my firm... and the Manchester Cotton Company... has been successfully negotiated.[CN] 請允許我現在宣佈 我公司和... 曼徹斯特棉花公司的交易... 已經成功的談妥了. Grand Hotel (1932)
Yes, you should learn as quickly as the time allows.[CN] 是的, 你應該在時間允許的情況下 盡快學會. Grand Hotel (1932)
May I at least dream?[CN] 那還允許我做夢嗎? Les Visiteurs du Soir (1942)
Stella is not going inside that house![CN] 史黛拉不允許進入那所房子! The Uninvited (1944)
- Right here, on the top. - If you will allow me.[CN] - 如果你允許我. Grand Hotel (1932)
- If the Baron will permit me.[CN] - 男爵你得允許我. Grand Hotel (1932)
I promise we'll do nothing tonight that the priest wouldn't approve of.[CN] 我發誓我們今晚 不會做牧師不允許做的事 The Uninvited (1944)
- Can you get the old boy's permission?[CN] -你能得到那老傢伙的允許嗎? The Uninvited (1944)
Permit me to present Dr. Otternschlag.[CN] 請允許我介紹奧特姆斯萊格醫生. Grand Hotel (1932)
I could take care of you, Miss Flaemmchen, if you'd let me.[CN] 我能照顧你, 弗蘭芩小姐, 如果你允許的話. Grand Hotel (1932)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top