ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

兀鹰

   
14 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -兀鹰-, *兀鹰*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
兀鹰[wù yīng, ˋ , / ] bald eagle, #110,660 [Add to Longdo]
美洲兀鹰[Měi zhōu wù yīng, ㄇㄟˇ ㄓㄡ ˋ , / ] condor; American bald eagle [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
The vultures are circling the carcass.[CN] 兀鹰正在死尸上头盘旋 重复一次 Hot Shots! Part Deux (1993)
Did you shoot the black condor and kick it in the balls?[CN] 拍黑兀鹰和掌掴球? A Million Ways to Die in the West (2014)
Roger, Two. One to Condor, you got a visual?[CN] 知道了 第一组呼叫兀鹰号 看到疑犯了吗? True Lies (1994)
I'm a vulture. I live off killers.[CN] 我是头兀鹰,依附杀手过活 Killer Elite (2011)
Another movie I liked with Faye Dunaway was Three Days of the Condor.[CN] 我喜欢另一部费唐娜薇演的电影是《三日兀鹰 Out of Sight (1998)
Repeat. The vultures are circling the carcass.[CN] 兀鹰正在死尸上头盘旋 Hot Shots! Part Deux (1993)
Vultures, the lot of you[CN] 兀鹰啊, 好多兀鹰 Kolya (1996)
The mocking bird, the jay, the little brown thrush and the sparrow, till the only thing left was the buzzards.[CN] 反舌鸟 松鸦 小黑鸫 还有麻雀 唯一留下的是美洲兀鹰 Tammy and the Bachelor (1957)
Pygmy buzzards be hovering over you trying to get that loose change. You know what I'm saying? Huh?[CN] 像兀鹰一样要把你榨干 He Got Game (1998)
"Love Be a Vulture Tonight." Yeah.[CN] "爱今晚是一只兀鹰" Mallrats (1995)
Roger, One. This is Condor. Subject is in sight.[CN] 这是兀鹰号 看到了 True Lies (1994)
Condors. Condors are on the verge of extinction.[CN] 兀鹰 兀鹰正濒临绝种 Jurassic Park (1993)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top