ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

傻眼

   
13 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -傻眼-, *傻眼*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
傻眼[shǎ yǎn, ㄕㄚˇ ㄧㄢˇ, ] stunned; struck dumb by shock; flabbergasted, #26,936 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
If there's one thing I know, it's how to drive when I'm stoned.[CN] 如果有一件事我知道, 它是如何开车的时候,我傻眼 Heavy Metal (1981)
I'm way too stoned. Way too stoned.[CN] 我太傻眼了。 The Invisible Woman (2009)
When Horrath sees this in print he'II look stupid.[CN] 如果霍拉特在报上看到这个,他会傻眼 Spur der Steine (1966)
In a story so bizarre I can scarcely believe the event I'm reporting, and yet corroborated by at least a dozen eyewitnesses, a white male apparently fell from the sky above downtown Los Angeles today, landed in the middle of a busy intersection, destroying one vehicle[CN] 这则报导中的诡异事件... 连我都傻眼 但至少有十几位目击证人可证实 Crank: High Voltage (2009)
Only with elegant people. You'd be astonished to see how much they charge.[CN] 除了跟那些高雅人士 他们掏的票子多得让你傻眼 Men and Women (1964)
Say good night, Ray-mo.[CN] 傻眼了吧 雷密欧 Net Worth (2001)
I have to work above that. I gotta get her something that's gonna turn her all goopy.[CN] 我要送她件东西 能让她完全傻眼 Christmas Present (2000)
What will you do when Major Saunders tells the world he told you about it and you did nothing?[CN] 傻眼了吧 桑德斯少校可以昭告天下 What will you do when Major Saunders tells the world 说他通报给了你 你无动于衷 he told you about it and you did nothing? The Whisky Priest (1982)
People who bought the dinar were going broke[CN] 买了这货币的人 就傻眼 The Big Swindle (2004)
I'm staring at them, but I don't know how I'm gonna get through the day.[CN] 我看傻眼了,不知道怎么熬过那一天 Hancock (2008)
- I had no idea.[CN] -我真傻眼 Did You Hear About the Morgans? (2009)
You'll see when a mountain lion comes out...[CN] 好吧,等美洲狮出现你就傻眼 Friday the 13th (2009)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top