Search result for

傲森现在正式入选 美国奥运男子拳击队

(1 entries)
(0.9685 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -傲森现在正式入选 美国奥运男子拳击队-, *傲森现在正式入选 美国奥运男子拳击队*
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
So, was this all worth it?[CN] 傲森现在正式入选 美国奥运男子拳击队 CounterPunch (2017)

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

傲森 (ào sēn)现在 (xiàn zài)正式 (zhèng shì)入选 (rù xuǎn) 美国 (měi guó)奥运 (ào yùn)男子 (nán zi)拳击 (quán jī) (duì)

 


  

 
现在
 • (xiàn zài, ㄒㄧㄢˋ ㄗㄞˋ) now; at present; modern; current; nowadays [CE-DICT-Simplified]
正式
 • (せいしき) อย่างเป็นทางการ [LongdoJP]
 • (せいしき) (adj-na,adj-no,n) due form; official; formality; (P) [EDICT]
 • (zhèng shì, ㄓㄥˋ ㄕˋ) formal; official [CE-DICT-Simplified]
 • (zhèng shì, ㄓㄥˋ ㄕˋ) formal; official [CE-DICT-Traditional]
入选
 • (rù xuǎn, ㄖㄨˋ ㄒㄩㄢˇ) to be chosen; to be elected as [CE-DICT-Simplified]
美国
 • (Měi guó, ㄇㄟˇ ㄍㄨㄛˊ) America; American; United States of America; USA [CE-DICT-Simplified]
奥运
 • (Ào yùn, ㄠˋ ㄩㄣˋ) abbr. for 奧林匹克運動會|奥林匹克运动会; Olympic Games; the Olympics [CE-DICT-Simplified]
男子
 • (だんし) เด็กผู้ชาย [LongdoJP]
 • (だんし) (n) youth; young man; (P) [EDICT]
 • (nán zǐ, ㄋㄢˊ ㄗˇ) a man; a male [CE-DICT-Simplified]
 • (nán zǐ, ㄋㄢˊ ㄗˇ) a man; a male [CE-DICT-Traditional]
拳击
 • (quán jī, ㄑㄩㄢˊ ㄐㄧ) boxing [CE-DICT-Simplified]
 • (duì, ㄉㄨㄟˋ) squadron; team; group [CE-DICT-Simplified]
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

 • Suggest your own translation to Longdo

  Discussions

 • Go to Top