ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

假期

   
14 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -假期-, *假期*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
假期[jià qī, ㄐㄧㄚˋ ㄑㄧ, ] vacation, #5,550 [Add to Longdo]
蜜月假期[mì yuè jià qī, ㄇㄧˋ ㄩㄝˋ ㄐㄧㄚˋ ㄑㄧ, ] honeymoon [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Sweetie, we're just... taking a little holiday from each other. That's all.[CN] 亲爱的,因此服用estarnos 假期瓮垃圾桶另一个。 Against the Wild (2013)
The holiday's over, lads.[CN] 假期结束 小伙子们 Shadow Warfare: Part 1 (2013)
I told him you weren't feeling well and asked for a recess[CN] 我告诉他你不舒服 并要求休庭到这个假期的周末 Tin Man Is Down (2013)
I was gonna book a vacation.[CN] 我要去本书一个假期 Best Night Ever (2013)
they see him during the holidays.[CN] 伊莎贝尔和她的弟弟假期会与他会面 Young & Beautiful (2013)
Either way, I have a week off.[CN] 不管选没选上 我都有一周假期 A More Perfect Union (2013)
Stand to, Sergeants. Leave is over.[CN] 准备好 中士们 假期结束了 Shadow Warfare: Part 1 (2013)
Guys, guys, guys, look, I'm so happy to see you... but I'm actually not just here for the holidays.[CN] 伙计们,伙计们,伙计们,你看, 我很高兴看到你. 但我其实不只是 这里的假期 Christmas Bounty (2013)
It's the holidays. It can't kill you.[CN] 假期嘛 就是为了什么都不做啊 Stranger by the Lake (2013)
I was all over the world on missions with you guys.[CN] 关于你事假期间的行踪 我和你们一起到处执行任务呢 Black Badge (2013)
- Kind of for the holidays.[CN] - 类的假期 Christmas Bounty (2013)
Come back on a holiday.[CN] 学校假期和红日再来,知道吗? Miracle in Cell No. 7 (2013)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top