ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

候车室

   
13 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -候车室-, *候车室*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
候车室[hòu chē shì, ㄏㄡˋ ㄔㄜ ㄕˋ, / ] waiting room (for train, bus etc), #28,451 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
War criminals must proceed to the main waiting room![CN] 所有战犯必须到候车室 The Last Emperor (1987)
Corporal, you gotta come to the waiting room.[CN] 下士, 你必须 到达候车室 Day of the Dead (2008)
The war criminals will proceed in orderly fashion to the main waiting room and await instructions.[CN] 所有战犯排队进入候车室等候指示 The Last Emperor (1987)
France isn't one big waiting room.[CN] 法国不是个大候车室 Lacombe, Lucien (1974)
Mom, you'll tell me sit in the waiting room in Penn Station at 11:15 a.m.[CN] 妈妈 你会这么告诉我 你上午11点15分时坐在佩恩站的候车室 The Human Stain (2003)
No one should stay in the waiting area.[CN] 这候车室完了一个人也不留了 Petition (2009)
I'll be in the waiting room.[CN] 我在候车室里等你 No Man of Her Own (1950)
In this waiting room[CN] 在这个候车室 Eulogy (2004)
poor people sleeping in third class waiting rooms, southern Italians waiting for the train that take them to North to look for a job, and all the blank and secret life, of this beautiful and just inaugurated station.[CN] 穷人们睡在三等车厢的候车室里, 南部的意大利人等待着将要把他们送至北部去好找一份工作火车, 以及在这所刚刚建立的漂亮火车站里 La stazione (1952)
Of course, we can still see each other clandestinely, on remote benches in Hyde Park and in the waiting rooms of suburban railway stations.[CN] 当然 我们还是可以暗中相会 在海德公园里僻静处的长椅上 或者郊区火车站的候车室 The Private Life of Sherlock Holmes (1970)
We have a small waiting room, sir. Perhaps you would prefer to wait in there.[CN] 我们的候车室非常小 也许您愿意去那里等会儿 Night Train to Munich (1940)
- Let's rest in here.[CN] 我们在这儿休息一下 在第三候车室,玛丽阿姨? Indiscretion of an American Wife (1953)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top