ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

信女

   
13 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -信女-, *信女*
Japanese-English: EDICT Dictionary
信女[しんにょ, shinnyo] (n) (1) {Buddh} female lay devotee; (2) title affixed to woman's posthumous Buddhist name [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Why does it have to be me who gets a job?[CN] 你就不能信女人,是吧? Cash (1984)
Do you believe in equal rights for women?[CN] 你相信女人有平等權利嗎? Adam's Rib (1949)
Wrong. I'm not that kind[CN] 你说错了,我不是善男信女 {\cH00FFFF}{\3cH000000}Wrong. Sha zhi lian (1988)
Especially of women.[CN] 特别是当信女 Palermo or Wolfsburg (1980)
- Frankly, I don't believe in women agents.[CN] 说实话我不相信女 To Be or Not to Be (1942)
I believe madam is home.[CN] 相信女士的家到了 The Good, the Bad and the Ugly (1966)
I mean, I believe women should have basic rights like 60% for women, 30% for men and 10% for the other kind.[CN] 我是说 我相信女人应该有基本权利 权利60%归女人 30%归男人 10%归其他类型 The Roommates (1973)
Don't take us for fools. See this tattoo?[CN] 我非善男信女,看这纹身 Yojimbo (1961)
"Women are never to be entirely trusted,"[CN] "永远不要完全相信女 The Private Life of Sherlock Holmes (1970)
You almost had me believing that hokey-pokey miracle of yours that a woman like you could ever change her spots.[CN] 你的小把戏差点让我相信女人 可以为她喜欢的人作出牺牲 Notorious (1946)
She doesn't look like one of the devoted faithful.[CN] 她不像善男信女 Don't Torture a Duckling (1972)
Someone there is ready to take it but the party is not the nice sort[CN] 那批货,美国那边有人接手 对方不是什么善男信女 On the Run (1988)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top