Search result for

ൠൠൠൠൠൠൠൠൠൠൠ ൠ [...] ൠൠൠൠൠൠ ൠൠൠใใใ

(0 entries)
(0.0188 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ൠൠൠൠൠൠൠൠൠൠൠ ൠ [...] ൠൠൠൠൠൠ ൠൠൠใใใ-, *ൠൠൠൠൠൠൠൠൠൠൠ ൠ [...] ൠൠൠൠൠൠ ൠൠൠใใใ*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา 信じられないほど敏感で エロチックな感覚が広がり 恥知らずで 徹底的に... 強烈で狂おしい 欲望が... มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาคำนี้ให้โดยอัตโนมัติ: ൠൠൠൠൠൠൠൠൠൠൠ ൠൠൠൠൠൠൠൠൠൠൠൠ ൠൠൠൠൠ ൠൠൠൠใใใ ൠൠൠൠൠൠൠ ൠൠൠใใใ กรุณาตรวจสอบภาษาบนแป้นพิมพ์ให้ถูกต้องก่อนพิมพ์)

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

信じ(しんじ)られないほど敏感(びんかん) エロチック感覚(かんかく)広がり(ひろがり) 恥知らず(はじしらず) 徹底的(てっていてき)... 強烈(きょうれつ)狂おしい(くるおしい) 欲望(よくぼう)...

 


  

 
信じる
 • (しんじる) (v1,vt) to believe; to believe in; to place trust in; to confide in; to have faith in; (P) [EDICT]
ない
 • () (exp) (1) (See ませんか) (used to ask a question in the negative) won\'t (hasn\'t, isn\'t, doesn\'t, etc.); (2) (used to make invitations, express desires or give indirect commands) won\'t you [EDICT]
 • () (conj,aux) (1) (See ない) without doing ...; (aux) (2) used in sentence-final position as an indirect prohibition [EDICT]
 • (内) (suf) inside; within [EDICT]
 • (亡い) (adj-i) (See 無い) dead [EDICT]
 • (無い) (adj-i) (1) (uk) (See 亡い) nonexistent; not being (there); (2) unpossessed; unowned; not had; (3) (See またとない) unique; (4) (as ...ことがない, etc.) indicates negation, inexperience, unnecessariness or impossibility; (aux-adj) (5) (See ない) (after the ren\'youkei form of an adjective) not ...; (6) (after the -te form of a verb) to not be...; to have not ...; (P) [EDICT]
ほど
 • (程) (n-adv,n) (1) degree; extent; bounds; limit; (prt) (2) (uk) indicates approx. amount or maximum; upper limit; (P) [EDICT]
 • (歩度) (n) one\'s walking pace [EDICT]
敏感
 • (びんかん) (adj-na,n) sensibility; susceptibility; sensitive (to); well attuned to; (P) [EDICT]
 • (mǐn gǎn, ㄇㄧㄣˇ ㄍㄢˇ) sensitive; susceptible; (politically sensitive, a pretext for censorship) [CE-DICT-Simplified]
 • (mǐn gǎn, ㄇㄧㄣˇ ㄍㄢˇ) sensitive; susceptible; (politically sensitive, a pretext for censorship) [CE-DICT-Traditional]
 • () (prt) (1) (as …たり…たり, after the ren\'youkei forms of multiple verbs) -ing and -ing (e.g. "coming and going"); (2) (used adverbially) doing such things as...; (3) (as …たり…たり at sentence-end, after the ren\'youkei forms of a repeated verb) expresses a command; (aux-v) (4) (たり only) (arch) (from とあり) (See たる) (after a noun) to be; (5) (たり only) (arch) (from 〜てあり, after the ren\'youkei form of a verb) indicates completion or continuation of an action; (P) [EDICT]
 • () (prt) (1) (fam) marks wh-question (what, where, who); (2) (chn) strengthens one\'s judgment or conclusion; (P) [EDICT]
 • () (exp) if it\'s the case; (P) [EDICT]
 • () (prt) even [EDICT]
 • () (suf,prt) and; or; and the like; and so forth; and what not; (P) [EDICT]
 • () (exp) (1) (See でしょう) seems; I think; I guess; I wonder; I hope; (2) don\'t you agree?; I thought you\'d say that!; (P) [EDICT]
 • () (n) (col) (abbr) (See 友達) friend [EDICT]
 • () (n) undercut (of a machined edge) [EDICT]
 • (駄) (pref) (1) (See 駄文・1) poor; low-grade; trivial; insignificant; worthless; (n-suf,ctr) (2) (See 一駄) load; pack; horse load; (n) (3) packhorse [EDICT]
 • (兌) (n) dui (one of the trigrams of the I Ching [EDICT]
感覚
 • (かんかく) (n,vs) sense; sensation; feeling; intuition; (P) [EDICT]
 • () (prt) (positive sentence end) I dare say; (negative sentence end) though, honestly [EDICT]
 • () (suf,v5r) (1) to feel (on adj-stem to represent a third party\'s apparent emotion); (2) to behave as if one were [EDICT]
 • () (n) scree [EDICT]
 • () (adv-to) (1) (on-mim) thump; thud (dull sound representing something being hit); (2) severe; difficult; hard [EDICT]
 • (我) (n) (1) {Buddh} obstinacy; (2) atman; the self; the ego [EDICT]
 • (画) (n) picture; drawing; painting; sketch [EDICT]
 • (蛾) (n) moth [EDICT]
 • (賀) (n) (See 賀の祝) congratulation [EDICT]
 • (雅) (n,adj-na) (1) (ant [EDICT]
広がる
 • (ひろがる) (v5r,vi) to spread (out); to extend; to stretch; to reach to; to get around; to fill (e.g. a space); (P) [EDICT]
恥知らず
 • (はじしらず) (adj-na,n) shameless (person); (P) [EDICT]
徹底的
 • (てっていてき) (adj-na) thorough; complete; (P) [EDICT]
 • (二) สอง [LongdoJP]
 • () (prt) indicates location of action (formal literary form of "de"); at; in; (P) [EDICT]
 • () (prt) (See に,は) for (in regard to); in order to [EDICT]
 • () (exp) also; too; not ... either; as well; even [EDICT]
 • () (exp) (1) (also にゃあ) (See ねば) if not ... (negative conditional); (2) (See には) for (in regard to); in order to [EDICT]
 • (荷) (n) (1) load; baggage; cargo; freight; goods; (2) burden; responsibility; (P) [EDICT]
 • (似) (suf) takes after (his mother) [EDICT]
 • (丹) (n) red earth (i.e. containing cinnabar or minium); vermilion; (P) [EDICT]
 • (土) (n) (arch) soil (esp. reddish soil) [EDICT]
 • (尼) (n,n-suf) (abbr) (See 比丘尼) bhikkhuni (fully ordained Buddhist nun) [EDICT]
 • (弐) (num) two (used in legal documents) [EDICT]
強烈
 • (きょうれつ) (adj-na,n) strong; intense; severe; (P) [EDICT]
 • (qiáng liè, ㄑㄧㄤˊ ㄌㄧㄝˋ) intense; (violently) strong [CE-DICT-Traditional]
狂おしい
 • (くるおしい) (adj-i) crazy about; maddening [EDICT]
欲望
 • (よくぼう) (n) desire; appetite; lust; (P) [EDICT]
 • (yù wàng, ㄩˋ ㄨㄤˋ) desire; longing; appetite; craving [CE-DICT-Simplified]
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

 • Suggest your own translation to Longdo

  Discussions

 • ว่าด้วยโฆษณา
  เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
  Go to Top