ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

保险柜

   
13 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -保险柜-, *保险柜*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
保险柜[bǎo xiǎn guì, ㄅㄠˇ ㄒㄧㄢˇ ㄍㄨㄟˋ, / ] a safe; strongbox, #30,022 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Everything is here, from the observed routine of the personnel to the alarm system, the type of locks on doors the age and condition of the main safe and so forth, so forth.[CN] 所有东西都在这里,从人员观察路径... ...到警报系统,门锁类型... ...主保险柜的年头和状况等等等等。 The Asphalt Jungle (1950)
What boxes have you opened?[CN] 你曾经开过什么样的保险柜 The Asphalt Jungle (1950)
From what I hear, he can open a safe like the back of a watch.[CN] 就我所知,他打开一个保险柜 就象开表盖一样容易。 The Asphalt Jungle (1950)
Don't bother. I just want something from the safe.[CN] 不用麻烦了,我只是想拿保险柜里的东西 One, Two, Three (1961)
He never can remember the safe combination.[CN] 他从来都记不起 保险柜的密码 Marnie (1964)
You keep it in the safe?[CN] 你锁在保险柜里? The 10th Victim (1965)
How did you get the combination to Ward's safe?[CN] 你是怎打开华特的保险柜 Marnie (1964)
- At your ranch, in a safe.[CN] - 你的农场里,一个保险柜里。 The War Wagon (1967)
I'll get it from the safe.[CN] 我从保险柜 Casablanca (1942)
So I went to Rutland's and checked Ward's safe.[CN] 于是我回到拉特兰公司 检查华特的保险柜 Marnie (1964)
"the company's safe and paymaster's till...[CN] 公司的保险柜... The Killers (1946)
I seen him take them right out of the safe himself.[CN] 我亲眼见过他从保险柜拿出来 The Cincinnati Kid (1965)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top