ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

侍女

   
15 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -侍女-, *侍女*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
侍女[shì nǚ, ㄕˋ ㄋㄩˇ, ] maid, #24,727 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
侍女[じじょ, jijo] (n) lady attendant; maid; (P) [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Your little maid is obviously in the right.[CN] 你的侍女说得不错 Tom Jones (1963)
A little maid follows behind her all day, carrying it on a pillow.[CN] 由侍女捧着跟着走 The Virgin Spring (1960)
Master said I'd be your maid from now on.[JA] もう侍女はつけないって旦那様が Raise the Red Lantern (1991)
- Your personal maid, ma'am. - Ma'am.[CN] 這是您的貼身侍女,夫人 The Tomb of Ligeia (1964)
You will inform Her Ladyship that she and her maid will remain below.[CN] 你要告訴那位小姐 她和她的侍女要呆在下面 Captain Horatio Hornblower R.N. (1951)
We beseech thee, oh, Lord, in thy mercy, to have pity on the soul of thy handmaid.[JA] 汝にお願いします 主のお慈悲において 侍女の魂に哀れみを The Name Game (2013)
And as for having my quarters, as you put it, made ready my chief handmaiden has, by now, brought the others out of hiding.[CN] 至于帮我准备侍卫队... 我的侍女已将其他人带出 应该全部出来了 Cleopatra (1963)
[Alexei] These are your ladies-in-waiting[CN] 这些都是你的侍女 The Scarlet Empress (1934)
Miss Western's maid![CN] 威斯顿太太的侍女 Tom Jones (1963)
Now, I have a very good job open as a personal maid.[CN] 我这里有一个很好的工作,一个贴身侍女 The Damned Don't Cry (1950)
His Majesty is offering ladies-in-waiting for your journey.[JA] 陛下は侍女に... 同行せよと提案されてます Journey to the West: The Demons Strike Back (2017)
- Will you fetch Lady Barbara's maid, please? - Aye, sir.[CN] 你去叫巴巴拉小姐的侍女過來 是長官 Captain Horatio Hornblower R.N. (1951)

Japanese-German: JDDICT Dictionary
侍女[じじょ, jijo] Kammermaedchen, Kammerfrau [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top