ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

你好吗

   
13 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -你好吗-, *你好吗*
Longdo Dictionary ภาษา จีน (ZH) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
你好吗[nǐ hǎo ma, ㄋㄧˇ ㄏㄠˇ ㄇㄚ˙] (phrase ) สบายดีไหม ใช้เป็นคำทักทาย

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
你好吗[nǐ hǎo ma, ㄋㄧˇ ㄏㄠˇ ㄇㄚ˙, / ] How are you?; Are you well? [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
- How do you do?[CN] 你好吗 你好吗 Design for Living (1933)
- Why, Ellen, how are you? - Quite well. Thank you, sir.[CN] 哦,艾伦,你好吗我很好,先生 Cavalcade (1933)
How are you?[CN] 你好吗 In Bloom (2013)
Hi![CN] - 你好吗 Lost in Translation (2003)
How do you do, Madame Lacroix?[CN] 你好吗? 拉克鲁瓦夫人 One Hour with You (1932)
You OK?[CN] 你好吗 Invasion of the Body Snatchers (1978)
- How are you? - I'm well, thank you.[CN] 一你好吗 一很好 谢谢 Design for Living (1933)
I mean, uh... Was she nice to you, practically speaking?[CN] 她对你好吗 A Farewell to Arms (1932)
How do you do, sir?[CN] 先生.你好吗 One Hour with You (1932)
Yes, I just thought I'd call.[CN] 你好吗? 是我, 我是想来拜访一下 Cavalcade (1933)
How do you do?[CN] 你好吗 Design for Living (1933)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top