Search result for

何不乾脆在靈長類外科手術權威醫師

(1 entries)
(1.823 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -何不乾脆在靈長類外科手術權威醫師-, *何不乾脆在靈長類外科手術權威醫師*
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Why not run a lube rack for all the surgeons know about...[CN] 何不乾脆在靈長類外科手術權威醫師 Wit (2001)

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

何不 (hé bù)乾脆 (qián cuì) (zài)靈長類 (líng zhǎng lèi)外科 (wài kē)手術 (shǒu shù)權威 (quán wēi)醫師 (yī shī)

 


  

 
何不
 • (hé bù, ㄏㄜˊ ㄅㄨˋ) why not?; why not do (sth)? [CE-DICT-Simplified]
 • (hé bù, ㄏㄜˊ ㄅㄨˋ) why not?; why not do (sth)? [CE-DICT-Traditional]
乾脆
 • (gān cuì, ㄍㄢ ㄘㄨㄟˋ) straightforward; clear-cut; blunt (e.g. statement); you might as well; simply [CE-DICT-Traditional]
 • (ざい) (n) (1) country; countryside; (2) outskirts; suburbs; (pref) (3) situated in; resident in [EDICT]
 • (zài, ㄗㄞˋ) (located) at; (to be) in; to exist; in the middle of doing sth; (indicating an action in progress) [CE-DICT-Simplified]
 • (zài, ㄗㄞˋ) (located) at; (to be) in; to exist; in the middle of doing sth; (indicating an action in progress) [CE-DICT-Traditional]
靈長類
 • (líng zhǎng lèi, ㄌㄧㄥˊ ㄓㄤˇ ㄌㄟˋ) primates (taxonomic family) [CE-DICT-Traditional]
外科
 • (げか) แผนกศัลยกรรม [LongdoJP]
 • (げか) (n,adj-no) surgical department; (P) [EDICT]
 • (wài kē, ㄨㄞˋ ㄎㄜ) surgical department [CE-DICT-Simplified]
 • (wài kē, ㄨㄞˋ ㄎㄜ) surgical department [CE-DICT-Traditional]
手術
 • (しゅじゅつ) (n,vs,adj-no) (surgical) operation; procedure; (P) [EDICT]
 • (shǒu shù, ㄕㄡˇ ㄕㄨˋ) surgical operation; operation; surgery [CE-DICT-Traditional]
權威
 • (quán wēi, ㄑㄩㄢˊ ㄨㄟ) authority; authoritative; power and prestige [CE-DICT-Traditional]
醫師
 • (yī shī, ㄧ ㄕ) doctor [CE-DICT-Traditional]
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

 • Suggest your own translation to Longdo

  Discussions

 • Go to Top