ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

传送

   
22 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -传送-, *传送*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
传送[chuán sòng, ㄔㄨㄢˊ ㄙㄨㄥˋ, / ] to convey; to deliver, #8,648 [Add to Longdo]
传送[chuán sòng dài, ㄔㄨㄢˊ ㄙㄨㄥˋ ㄉㄞˋ, / ] conveyor belt, #57,648 [Add to Longdo]
传送服务[chuán sòng fú wù, ㄔㄨㄢˊ ㄙㄨㄥˋ ㄈㄨˊ ㄨˋ, / ] delivery service [Add to Longdo]
旋转行李传送[xuán zhuǎn xíng li chuán sòng dài, ㄒㄩㄢˊ ㄓㄨㄢˇ ㄒㄧㄥˊ ㄌㄧ˙ ㄔㄨㄢˊ ㄙㄨㄥˋ ㄉㄞˋ, / ] luggage conveyor belt; carousel [Add to Longdo]
行李传送[xíng li chuán sòng dài, ㄒㄧㄥˊ ㄌㄧ˙ ㄔㄨㄢˊ ㄙㄨㄥˋ ㄉㄞˋ, / ] luggage conveyor belt; carousel [Add to Longdo]
讯框传送[xùn kuàng chuán sòng, ㄒㄩㄣˋ ㄎㄨㄤˋ ㄔㄨㄢˊ ㄙㄨㄥˋ, / ] frame relay [Add to Longdo]
讯框传送服务[xùn kuàng chuán sòng fú wù, ㄒㄩㄣˋ ㄎㄨㄤˋ ㄔㄨㄢˊ ㄙㄨㄥˋ ㄈㄨˊ ㄨˋ, / ] frame relay service [Add to Longdo]
讯框传送网路[xùn kuàng chuán sòng wǎng lù, ㄒㄩㄣˋ ㄎㄨㄤˋ ㄔㄨㄢˊ ㄙㄨㄥˋ ㄨㄤˇ ㄌㄨˋ, / ] frame relay network [Add to Longdo]
讯框传送论坛[xùn kuàng chuán sòng lùn tán, ㄒㄩㄣˋ ㄎㄨㄤˋ ㄔㄨㄢˊ ㄙㄨㄥˋ ㄌㄨㄣˋ ㄊㄢˊ, / ] frame relay forum [Add to Longdo]
资料传送服务[zī liào chuán sòng fú wù, ㄗ ㄌㄧㄠˋ ㄔㄨㄢˊ ㄙㄨㄥˋ ㄈㄨˊ ㄨˋ, / ] data delivery service [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
We'd have to work out the transfer procedures for continuing the mission under ground-based computer control.[CN] 同时必须在地面电脑控制下 维持传送程序以继续任务 同时必须在地面电脑控制下 维持传送程序以继续任务 2001: A Space Odyssey (1968)
Two-zero-four-nine. Transmission concluded.[CN] 2091讯息传送完毕 2001: A Space Odyssey (1968)
... throughthiswire,ontotherecord.[CN] 传送到录音机 Singin' in the Rain (1952)
The earth transmission vehicle transports them[CN] 传送器把她们送到地球 The Love Factor (1969)
It's a two-way television and radio wristwatch.[CN] 这是双向传送电视收音表 Casino Royale (1967)
Look, Mr. Lindbergh, I don't mean to belittle you, but, after all, New York to Paris isn't like dropping off a mail bag in Keokuk, Iowa...[CN] 从纽约飞到巴黎 和传送邮件可是两回事! The Spirit of St. Louis (1957)
I want you to send a message to M in London.[CN] 我想你把讯息传送到伦敦的M From Russia with Love (1963)
There's transport if you want it.[CN] 如果你想要它,有传送 How I Won the War (1967)
I told them[CN] 传送过命令了 Seven Samurai (1954)
I haven't been able to send any information out to Miami in weeks.[CN] 我几个星期都没法往迈阿密传送情报 Topaz (1969)
As soon as the enlargement is developed, they're gonna send it... over the wire photo system from the Chicago Times... to the Illinois State Journal, which is just a few blocks down here.[CN] 放大一经完成, 他们就会传送过来... 从芝加哥时报的有线图片系统... 传到伊利诺斯州日报, 离这就几个街区 Call Northside 777 (1948)
- Why not throw some empathy my way?[CN] 何不向我传送共鸣 Funny Face (1957)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top