ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

传说

   
14 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -传说-, *传说*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
传说[chuán shuō, ㄔㄨㄢˊ ㄕㄨㄛ, / ] it is said; they say; legend; tradition, #3,428 [Add to Longdo]
民间传说[mín jiān chuán shuō, ㄇㄧㄣˊ ㄐㄧㄢ ㄔㄨㄢˊ ㄕㄨㄛ, / ] popular tradition; folk legend [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
If you are right about the legend, then this casket may contain the Scroll of Thoth, from the holy of holies in the temple, and I can hardly wait to get back to find out.[CN] 如果你对传说的研究没错的话 那么,从这个神庙的至圣之所找到的 这匣子中也许装着月神卷轴 我已经等不及要回去把它找出来 The Mummy (1932)
There's a rumour that you're one of the last people to see Joey Doyle alive.[CN] 传说你是乔生前见到的最后一个人 On the Waterfront (1954)
According to the legend this wine is pressed out of grapes the juice of which gushes out like drops of blood on its pale skin.[CN] 据传说 这葡萄酒是吸取白葡萄的 血红的葡萄汁酿造 Smiles of a Summer Night (1955)
Well, London Louie, the old rat himself![CN] 原来是传说中的伦敦路易啊 Design for Living (1933)
Another rumour says the Germans are bringing up reinforcements, so a naval battle even greater than Wednesday's is imminent.[CN] 还有谣传说德国已经准备好了反击 因此比周三规模更大的海战将会一触即发 Pursuit of the Graf Spee (1956)
Is there any foundation of the old popular belief that the twins are usually penalized by nature, either physically or mentally[CN] 是否有依据 那种古老的传说: 双胞胎是自然界的一种惩罚 身体上或者精神上的 The Dark Mirror (1946)
Sort of like old times, isn't it?[CN] 就像一个古老的传说 是吗 盖伊 Strangers on a Train (1951)
There is some talk troops are on the way. But it's always like that.[CN] 传说部队已经出动了,但是他们一向是那样乱吹 For Whom the Bell Tolls (1943)
Bad dreams? You don't understand, Papa. Mystery stories have done -[CN] 恶梦 爸爸你不明白 那些传说和神话... Shadow of a Doubt (1943)
The legend is that if you're given to lying and put your hand in there, it'll be bitten off.[CN] 传说若你说谎 把手放进去的话 The legend is that if you're given to lying and put your hand in there, 它会咬断你的手 it'll be bitten off. Roman Holiday (1953)
There's a rumor around town that you've gotten married.[CN] 城里有谣传说你已经结婚了 The House on Telegraph Hill (1951)
There's a legend.[CN] 听说有个传说 From Here to Eternity (1953)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top