ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

优势

   
14 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -优势-, *优势*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
优势[yōu shì, ㄧㄡ ㄕˋ, / ] superior; dominant, #789 [Add to Longdo]
优势[zhàn yōu shì, ㄓㄢˋ ㄧㄡ ㄕˋ, / ] to predominate; to occupy a dominant position, #22,517 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I have one other advantage, Captain. The vastness of the sea.[CN] 我还有一个优势,船长,就是巨大的海域 Pursuit of the Graf Spee (1956)
All the people in Sarkhan are united... against the American military adventure here, and we will not be compromised.[CN] 萨克汉全体人民团结一致... 反对美国在这里的军事优势, 我们不会妥协 The Ugly American (1963)
Two balls into the rail- a perfect break and no advantage given.[CN] 两颗球碰库边 完美的开球,不给对方留下优势 A Game of Pool (1961)
What military adventure?[CN] 什么军事优势 The Ugly American (1963)
- I could take advantage of you, Judge.[CN] - 法官,我可比你有优势 Pocketful of Miracles (1961)
In Norman's case, the battle is over, and the dominant personality has won.[CN] 在诺曼的例子里 这场争论已结束 占优势的人的个性获得了胜利 Psycho (1960)
Seven to two. That's about your odds, isn't it?[CN] 7对2,这就是 你的优势了,不是吗? Blackboard Jungle (1955)
According to your dossier, your chief qualification... seems to be your friendship with this man Chai Keong.[CN] 你档案中说, 你主要优势... 好像是和这个叫 陈克扬的人的友谊. The Ugly American (1963)
He wisely took advantage of the winds.[CN] 他聪明地选择了风向的优势 Harakiri (1962)
You're tough to see if the light ain't good.[CN] 如果你有优势的话,老兄 The Defiant Ones (1958)
His tight turns sent him to the front of the pack.[CN] 舒曼确立了领先优势 进入正常跑道时绝对领先 The Tarnished Angels (1957)
After joining the Honkeiko battalion, the Tomota battalion scored a huge victory after 12 hours of fighting.[CN] 第七联队报告 富田队和本溪湖枝队会合后 昨日拂晓以压倒性优势 Nichiro sensô shôri no hishi: Tekichû ôdan sanbyaku-ri (1957)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top