Search result for

ൠൠൠൠൠൠൠൠൠൠൠ ൠ [...] ൠൠൠൠൠൠ ใใใൠൠൠ

(0 entries)
(1.8676 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ൠൠൠൠൠൠൠൠൠൠൠ ൠ [...] ൠൠൠൠൠൠ ใใใൠൠൠ-, *ൠൠൠൠൠൠൠൠൠൠൠ ൠ [...] ൠൠൠൠൠൠ ใใใൠൠൠ*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา 他签了很多最优秀的拳手 但很少跟竞赛承办者及其拳击手... (奥斯卡德拉霍亚 伯纳德霍普金斯) ...做生意 มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาคำนี้ให้โดยอัตโนมัติ: ൠൠൠൠൠൠൠൠൠൠൠ ൠൠൠൠൠൠൠൠൠൠൠൠൠൠใใใ ൠൠൠൠൠൠൠൠ ൠൠൠൠൠൠൠൠ ใใใൠൠൠ กรุณาตรวจสอบภาษาบนแป้นพิมพ์ให้ถูกต้องก่อนพิมพ์)

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

() (qiān) (le)很多 (hěn duō) (zuì)优秀 (yōu xiù) (de)拳手 (quán shǒu) (dàn)很少 (hěn shǎo) (gēn)竞赛 (jìng sài)承办者 (chéng bàn zhě)及其 (jí qí)拳击手 (quán jī shǒu)... (奥斯卡 (ào sī kǎ)德拉 (dé lā)霍亚 (huò yà) 伯纳德 (bó nà dé)霍普金斯 (huò pǔ jīn sī)) ...做生意 (zuò shēng yì)

 


  

 
 • (ほか) อื่นๆ, ที่เหลือ, นอกเหนือจากนี้ [LongdoJP]
 • (ほか) (adj-no,n,n-adv) other (esp. places and things); the rest; (P) [EDICT]
 • (た) (n-adv,n,adj-no) other (esp. people and abstract matters); (P) [EDICT]
 • (tā, ㄊㄚ) he; him [CE-DICT-Simplified]
 • (tā, ㄊㄚ) he; him [CE-DICT-Traditional]
 • (qiān, ㄑㄧㄢ) sign one\'s name [CE-DICT-Simplified]
 • (qiān, ㄑㄧㄢ) a note; a stick; sign one\'s name [CE-DICT-Simplified]
 • (りょう) (n) finish; completion; understanding; (P) [EDICT]
 • (le, ㄌㄜ˙) (modal particle intensifying preceding clause); (completed action marker) [CE-DICT-Simplified]
 • (liǎo, ㄌㄧㄠˇ) to know; to understand [CE-DICT-Simplified]
 • (liǎo, ㄌㄧㄠˇ) clear [CE-DICT-Simplified]
 • (liào, ㄌㄧㄠˋ) look afar from a high place [CE-DICT-Simplified]
 • (le, ㄌㄜ˙) (modal particle intensifying preceding clause); (completed action marker) [CE-DICT-Traditional]
 • (liǎo, ㄌㄧㄠˇ) to know; to understand [CE-DICT-Traditional]
很多
 • (hěn duō, ㄏㄣˇ ㄉㄨㄛ) very many; very much; great (quantity) [CE-DICT-Simplified]
 • (hěn duō, ㄏㄣˇ ㄉㄨㄛ) very many; very much; great (quantity) [CE-DICT-Traditional]
 • (さい) (pref,adj-na) (1) the most; the extreme; (adj-t,adv-to) (2) (See 最たる) prime; conspicuous [EDICT]
 • (zuì, ㄗㄨㄟˋ) most; the most; -est [CE-DICT-Simplified]
 • (zuì, ㄗㄨㄟˋ) most; the most; -est [CE-DICT-Traditional]
优秀
 • (yōu xiù, ㄧㄡ ㄒㄧㄡˋ) outstanding; excellent [CE-DICT-Simplified]
 • (てき) (adj-na,suf) -like; typical; (P) [EDICT]
 • (まと) (n) mark; target; (P) [EDICT]
 • (de, ㄉㄜ˙) of; structural particle: used before a noun, linking it to preceding possessive or descriptive attributive [CE-DICT-Simplified]
 • (dí, ㄉㄧˊ) really and truly [CE-DICT-Simplified]
 • (dì, ㄉㄧˋ) aim; clear [CE-DICT-Simplified]
 • (de, ㄉㄜ˙) of; structural particle: used before a noun, linking it to preceding possessive or descriptive attributive [CE-DICT-Traditional]
 • (dí, ㄉㄧˊ) really and truly [CE-DICT-Traditional]
 • (dì, ㄉㄧˋ) aim; clear [CE-DICT-Traditional]
拳手
 • (quán shǒu, ㄑㄩㄢˊ ㄕㄡˇ) boxer [CE-DICT-Simplified]
 • (quán shǒu, ㄑㄩㄢˊ ㄕㄡˇ) boxer [CE-DICT-Traditional]
 • (ただ) (adj-no) (1) (uk) ordinary; common; usual; (2) (esp. 只) free of charge; (3) (usu. as ただでは...) unaffected; as is; safe; (adv) (4) only; merely; just; simply; (5) (esp. 但) but; however; nevertheless; (P) [EDICT]
 • (dàn, ㄉㄢˋ) but; yet; however; only; merely; still [CE-DICT-Simplified]
 • (dàn, ㄉㄢˋ) but; yet; however; only; merely; still [CE-DICT-Traditional]
很少
 • (hěn shǎo, ㄏㄣˇ ㄕㄠˇ) very little; seldom [CE-DICT-Simplified]
 • (hěn shǎo, ㄏㄣˇ ㄕㄠˇ) very little; seldom [CE-DICT-Traditional]
 • (gēn, ㄍㄣ) heel; to follow closely; to go with; to marry sb (of woman); with; towards; as (compared to); from (different from); and (in addition to) [CE-DICT-Simplified]
 • (gēn, ㄍㄣ) heel; to follow closely; to go with; to marry sb (of woman); with; towards; as (compared to); from (different from); and (in addition to) [CE-DICT-Traditional]
竞赛
 • (jìng sài, ㄐㄧㄥˋ ㄙㄞˋ) race; competition [CE-DICT-Simplified]
及其
 • (jí qí, ㄐㄧˊ ㄑㄧˊ) and; as well as [CE-DICT-Simplified]
 • (jí qí, ㄐㄧˊ ㄑㄧˊ) and; as well as [CE-DICT-Traditional]
拳击手
 • (quán jī shǒu, ㄑㄩㄢˊ ㄐㄧ ㄕㄡˇ) boxer [CE-DICT-Simplified]
奥斯卡
 • (Ào sī kǎ, ㄠˋ ㄙ ㄎㄚˇ) Oscar, The Academy of Motion Picture Arts and Sciences annual award; CL:屆|届[jie4] [CE-DICT-Simplified]
做生意
 • (zuò shēng yì, ㄗㄨㄛˋ ㄕㄥ ㄧˋ) to do business [CE-DICT-Simplified]
 • (zuò shēng yì, ㄗㄨㄛˋ ㄕㄥ ㄧˋ) to do business [CE-DICT-Traditional]
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

 • Suggest your own translation to Longdo

  Discussions

 • Go to Top