ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

仏教

   
33 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -仏教-, *仏教*
Japanese-Thai: Longdo Dictionary
仏教[ぶっきょう, bukkyou] (n) พระพุทธศาสนา

Japanese-English: EDICT Dictionary
仏教[ぶっきょう, bukkyou] (n) Buddhism; (P) [Add to Longdo]
仏教を広める[ぶっきょうをひろめる, bukkyouwohiromeru] (exp,v1) to propagate Buddhism [Add to Longdo]
仏教音楽[ぶっきょうおんがく, bukkyouongaku] (n) Buddhist music [Add to Longdo]
仏教[ぶっきょうか, bukkyouka] (n) Buddhist; researcher of Buddhism [Add to Longdo]
仏教絵画[ぶっきょうかいが, bukkyoukaiga] (n) Buddhist painting [Add to Longdo]
仏教[ぶっきょうこく, bukkyoukoku] (n) Buddhist country [Add to Longdo]
仏教思想[ぶっきょうしそ, bukkyoushiso] (n) {Buddh} Buddhist thought; Buddhist concept [Add to Longdo]
仏教[ぶっきょうしょ, bukkyousho] (n) Buddhist writings [Add to Longdo]
仏教[ぶっきょうと, bukkyouto] (n) Buddhists [Add to Longdo]
仏教美術[ぶっきょうびじゅつ, bukkyoubijutsu] (n) Buddhist art [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
We believe in Buddhism.我々は仏教を信仰している。
What he thought was bound up with Buddhism.彼の考えは仏教と密接に結びついていた。
He was converted from Buddhism to Christianity.彼は仏教からキリスト教へ改宗した。
The article on Buddhism revived my passion for Oriental religions.仏教に関するその記事が、私の東洋の宗教への情熱を呼び戻した。
The article on Buddhism revived my interest in Oriental religions.仏教に関するその記事は私に再び東洋の宗教に関する興味を呼び起こした。
Is it difficult to act according to Buddhist principles?仏教の原理に従って行動するのは難しいですか。
Buddhism was introduced into Japan in 538.仏教は538年に日本に渡来した。
Buddhism had its beginnings in India.仏教はインドに起源を発した。
On the other hand, there seem to be those among young folk who, while touching on Buddhism, have started to think of it as a vital spiritual support.また一方で、若者たちは仏教に触れる中で、仏教を心の支えに必要なものと考え始めているようだ。

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Movie Encoded By cool guy In the Buddhist year of 1974.[JA] 1974年 仏教徒の年(西暦1421年) On-Bak 2 (2008)
Christians call it the rapture, but the Mayans knew about it, the hopis,The I Ching, the Bible.[JA] キリスト教徒は 救済の日と呼んでいた しかし、マヤ人は 知っていたんだ ホピの予言 仏教の経典、聖書 2012 (2009)
Who's that chic Buddhist Richard Gere cavorts with?[JA] リチャード・ギアとはね回る シックな仏教徒って誰? How to Lose a Guy in 10 Days (2003)
- As a matter of fact, I talked to quite a few Buddhists recently.[JA] 実は最近 仏教徒とよく話すんだ The Manster (1959)
Is it mainly Buddhism here? Yeah, it's Buddhism.[JA] - 仏教だよ Lost in Translation (2003)
Are buddhism with a hebrew accent--[JA] ヘブライ語アクセントの 仏教だった... The Man from Earth (2007)
A brave attempt to teach buddhism in the west.[JA] 西洋に仏教を 伝えるなんて The Man from Earth (2007)
Yeah, yeah. Wh-What's... What's...[JA] - 日本人は 仏教だろ? Lost in Translation (2003)
The Buddhist Temple at the Sun Yat Sen Gardens.[JA] 仏教寺院の孫文公園よ Matter of Time (2012)
- They're Buddhist prayer beads.[JA] 仏教徒の数珠だ The Manster (1959)
[Woman] You know, I guess the reason why I likeJapan the best... out of all Asian countries... is because I really feel close to, um, Buddhism.[JA] 日本は大好きよ 何でかって言うと 仏教に身近だからなの Lost in Translation (2003)
Just think about the beautiful buddha statues they blew up in Afghanistan.[JA] アフガニスタンでは 仏教徒の神像が破壊されてしまいました 2012 (2009)

Japanese-German: JDDICT Dictionary
仏教[ぶっきょう, bukkyou] Buddhismus [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top