ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

仁慈

   
14 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -仁慈-, *仁慈*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
仁慈[rén cí, ㄖㄣˊ ㄘˊ, ] benevolent; charitable; kind; kindly; kindness; merciful, #24,292 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
仁慈[じんじ, jinji] (n) kind-hearted; benevolence [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Kind?[CN] 仁慈 Dracula (1979)
They lie, and we have to be merciful... for those who lie.[CN] 他們說謊 而我們對說謊者 還得仁慈 Apocalypse Now (1979)
He was a kind man?[CN] 會說他仁慈? Apocalypse Now (1979)
Thank you, Minister, how kind.[CN] 非常感谢 大臣 您真是仁慈 Thank you, Minister, how kind. Open Government (1980)
The Lord in his infinite wisdom would never ordain that.[CN] 噢,天哪,仁慈的上帝 绝不能让他这样 The Wild Geese (1978)
It would be a real moral crisis for kindly Sir Edward.[CN] 那这样,仁慈的爱德华爵士 就不会那么善良了 The Wild Geese (1978)
Tormenting him who is the saddest, the kindest of all.[CN] 折磨一个最伤心 最仁慈的人 Dracula (1979)
What I've seen these two months are kind, friendly faces[CN] 可是这两个月来我所看到的 是一张张仁慈和善的脸 The Avenging Eagle (1978)
The Empire may be gracious enough...[CN] 帝国也许会对我们足够仁慈... Star Wars: The Empire Strikes Back (1980)
O merciful God, take pity.[CN] 仁慈的上帝啊,發發慈悲吧 Tess (1979)
Lord, have mercy![CN] 上帝啊 仁慈的主啊 Mad Max (1979)
I myself have become much kinder.[CN] 也让我自己变得仁慈起来。 Tema (1979)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top