ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

交流电

   
13 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -交流电-, *交流电*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
交流电[jiāo liú diàn, ㄐㄧㄠ ㄌㄧㄡˊ ㄉㄧㄢˋ, / ] alternating current, #66,447 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
- AC phase selector. - AC.[CN] - 交流电相位选择. Missing in Action 2: The Beginning (1985)
Using ac-delay and cortex fuses the mines will go off eight hours later.[CN] 用交流电引爆 炸弹会在八小时之后引爆 Max Manus: Man of War (2008)
Is just 500-watt alternating current... powering catadioptric lens at 600,000 candela.[CN] 只有500瓦特的交流电... . {\fnTahoma\fs10\bord0\shad0\1cH00FFFF}Is just 500 Stitch! The Movie (2003)
Part of Thomas Edison's smear campaign against Mr. Tesla's superior alternating current.[CN] 这是爱迪生的毁谤行动 故意中伤泰斯拉的交流电研究 The Prestige (2006)
That is our noodoogdouche.[CN] 爱迪生 发明了直流电 但是 尼古拉特斯拉 发明了交流电 The Space Between Us (2017)
Force trim.[CN] - 交流电. 并调整强度. Missing in Action 2: The Beginning (1985)
So the operation is successful. Are you all better now?[CN] 爱迪生很忌妒他的发明 于是说 交流电 只能电死小宠物 The Space Between Us (2017)
So rotating magnetic fields generate AC power.[CN] 所以可以通过切割磁力线产生交流电 The Evidence (2010)
But if alternating current is running through the wires every second of every day and I turn on a switch sending it here instead of there, how is that lighting a fire?[CN] 但如果交流电每天每秒 都在电线里流过 而我只是开个开关 改变电的流向, The Believer (2001)
We got a gas leak spilling into the AC.[CN] 燃气泄漏到交流电房了 We got a gas leak spilling into the AC. Black Maps and Motel Rooms (2015)
You can kill a man with half the energy if you go AC.[CN] 你可以只用交流电的一半能量就可以处死那个人 {\3cH202020}You can kill a man with half the energy if you go AC End of the Tunnel (2005)
His patents on alternating electrical currents and distribution helped establish the commercial electricity industry.[CN] 他的交流电专利现在已经 发展成了商业化的电力产业 The Evidence (2010)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top