ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

也许对你们来说 国家安保是 [...] 是在摄像机面前喧哗的外交

   
1 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -也许对你们来说 国家安保是 [...] 是在摄像机面前喧哗的外交-, *也许对你们来说 国家安保是 [...] 是在摄像机面前喧哗的外交*
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
The reason they answer the call of duty... for a country who doesn't appreciate their sacrifice... whether they're killed of captured, is because they believe... that the lives of citizens is national security itself.[CN] 也许对你们来说 国家安保是 坐在密室里讨论的政治 是在摄像机面前喧哗的外交 Episode #1.12 (2016)

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

也许 你们 来说 国家 安保 坐在 密室 讨论 政治 摄像机 面前 喧哗 外交

 


  

 
也许
 • (yě xǔ, ㄧㄝˇ ㄒㄩˇ) perhaps; maybe [CE-DICT-Simplified]
 • (duì, ㄉㄨㄟˋ) couple; pair; to be opposite; to oppose; to face; for; to; correct (answer); to answer; to reply; to direct (towards sth); right [CE-DICT-Simplified]
你们
 • (nǐ men, ㄋㄧˇ ㄇㄣ˙) you (plural) [CE-DICT-Simplified]
来说
 • (lái shuō, ㄌㄞˊ ㄕㄨㄛ) to interpret a topic (from a certain point of view); now we come to talk about it, ... [CE-DICT-Simplified]
国家
 • (こっか) (n) state; country; nation; (P) [EDICT]
 • (guó jiā, ㄍㄨㄛˊ ㄐㄧㄚ) country; nation; state [CE-DICT-Simplified]
安保
 • (あんぽ) (n) (abbr) US-Japan Security Treaty; safety; security; (P) [EDICT]
 • (ān bǎo, ㄢ ㄅㄠˇ) to maintain security (abbr.) [CE-DICT-Simplified]
 • (ān bǎo, ㄢ ㄅㄠˇ) to maintain security (abbr.) [CE-DICT-Traditional]
 • (これ) (pn) (1) (uk) (See 何れ・1,其れ・1,彼・あれ・1) this (indicating an item near the speaker, the action of the speaker, or the current topic); (2) (hum) this person (usu. indicating someone in one's in-group); (3) now; (4) (arch) here; (5) (arch) I (me); (6) (arch) certainly; (P) [EDICT]
 • (ぜ) (n) righteousness; justice; right [EDICT]
 • (shì, ㄕˋ) is; are; am; yes; to be [CE-DICT-Simplified]
 • (shì, ㄕˋ) is; are; am; yes; to be [CE-DICT-Traditional]
密室
 • (みっしつ) (n) (1) room that cannot be entered (i.e. because it's locked from the inside); (2) secret room; (P) [EDICT]
 • (mì shì, ㄇㄧˋ ㄕˋ) cell; private room [CE-DICT-Simplified]
 • (mì shì, ㄇㄧˋ ㄕˋ) cell; private room [CE-DICT-Traditional]
 • (り) (n) (1) ri (old Japanese unit of distance, approx. 3.927km or 2.44 miles); (2) (See 郷里制,国郡里制) neighbourhood (under the ritsuryo system; orig. of 50 homes); (3) (See 条里制) unit of area (approx. 654m by 654m); (P) [EDICT]
 • (さと) (n) (1) village; hamlet; (2) countryside; country; (3) (里 only) home (of one's parents, etc.); hometown; (4) (里 only) (See 御里) one's origins; one's upbringing; one's past [EDICT]
 • (lǐ, ㄌㄧˇ) inside; internal; interior; lining; village; basic unit of city administration [CE-DICT-Simplified]
 • (lǐ, ㄌㄧˇ) inside; internal; interior; lining; village; basic unit of city administration [CE-DICT-Simplified]
 • (lǐ, ㄌㄧˇ) Chinese mile (approx. 0.5 km); neighborhood; hometown; surname Li [CE-DICT-Simplified]
 • (lǐ, ㄌㄧˇ) Chinese mile (approx. 0.5 km); neighborhood; hometown; surname Li [CE-DICT-Traditional]
讨论
 • (tǎo lùn, ㄊㄠˇ ㄌㄨㄣˋ) to discuss; to talk over [CE-DICT-Simplified]
 • (てき) (adj-na,suf) -like; typical; (P) [EDICT]
 • (まと) (n) mark; target; (P) [EDICT]
 • (de, ㄉㄜ˙) of; structural particle: used before a noun, linking it to preceding possessive or descriptive attributive [CE-DICT-Simplified]
 • (dí, ㄉㄧˊ) really and truly [CE-DICT-Simplified]
 • (dì, ㄉㄧˋ) aim; clear [CE-DICT-Simplified]
 • (de, ㄉㄜ˙) of; structural particle: used before a noun, linking it to preceding possessive or descriptive attributive [CE-DICT-Traditional]
 • (dí, ㄉㄧˊ) really and truly [CE-DICT-Traditional]
 • (dì, ㄉㄧˋ) aim; clear [CE-DICT-Traditional]
政治
 • (せいじ) รัฐบาล, การเมือง [LongdoJP]
 • (せいじ) (n) politics; government; (P) [EDICT]
 • (zhèng zhì, ㄓㄥˋ ㄓˋ) politics; political [CE-DICT-Simplified]
 • (zhèng zhì, ㄓㄥˋ ㄓˋ) politics; political [CE-DICT-Traditional]
 • (ざい) (n) (1) country; countryside; (2) outskirts; suburbs; (pref) (3) situated in; resident in [EDICT]
 • (zài, ㄗㄞˋ) (located) at; (to be) in; to exist; in the middle of doing sth; (indicating an action in progress) [CE-DICT-Simplified]
 • (zài, ㄗㄞˋ) (located) at; (to be) in; to exist; in the middle of doing sth; (indicating an action in progress) [CE-DICT-Traditional]
摄像机
 • (shè xiàng jī, ㄕㄜˋ ㄒㄧㄤˋ ㄐㄧ) camera; video camera [CE-DICT-Simplified]
面前
 • (めんぜん) (n) presence [EDICT]
 • (miàn qián, ㄇㄧㄢˋ ㄑㄧㄢˊ) in front of; facing; presence [CE-DICT-Simplified]
 • (miàn qián, ㄇㄧㄢˋ ㄑㄧㄢˊ) in front of; facing; presence [CE-DICT-Traditional]
喧哗
 • (xuān huá, ㄒㄩㄢ ㄏㄨㄚˊ) brouhaha; hullabaloo; confused noise; hubbub; clamor [CE-DICT-Simplified]
外交
 • (がいこう) (n) diplomacy; (P) [EDICT]
 • (wài jiāo, ㄨㄞˋ ㄐㄧㄠ) diplomacy; diplomatic; foreign affairs [CE-DICT-Simplified]
 • (wài jiāo, ㄨㄞˋ ㄐㄧㄠ) diplomacy; diplomatic; foreign affairs [CE-DICT-Traditional]
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

 • Suggest your own translation to Longdo

  Discussions

 • Go to Top