ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

乔丹

   
13 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -乔丹-, *乔丹*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
乔丹[qiáo dān, ㄑㄧㄠˊ ㄉㄢ, / ] Jordan, Formula 1 racing team, #13,978 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Jordan, I want three column cuts of the dame's picture at the ball and the murder photo.[CN] 乔丹, 我要3个专栏的版面, 放上舞会女人的照片 Scandal Sheet (1952)
Jordan![CN] 乔丹 The Wolf of Wall Street (2013)
Jordan's told me so much about you.[CN] 乔丹跟我说了 很多关于你的事情 Giant (1956)
- Jordan.[CN] -乔丹 Giant (1956)
Is that Professor Jordan's house?[CN] 这是乔丹教授的家吗 The 39 Steps (1935)
But I'm not joking.[CN] 我没在说笑 乔丹 Giant (1956)
Is that Mrs. Jordan?[CN] 是乔丹教授吗 The 39 Steps (1935)
Oh, please, Jordan.[CN] 行了 乔丹 Giant (1956)
Get me Professor Jordan.[CN] 帮我椄通乔丹教授 The 39 Steps (1935)
You and Jordan have had breakfast already?[CN] 你和乔丹都用过早餐了 Giant (1956)
Baxter, Jordan, Allison, get in here right away.[CN] 巴克斯特, 乔丹, 埃里森, 马上进来 Scandal Sheet (1952)
Jordan, you would think somebody had spoiled you terribly.[CN] 乔丹 你一定是受惯了 别人的体贴和宠爱 Giant (1956)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top