ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

乐观

   
13 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -乐观-, *乐观*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
乐观[lè guān, ㄌㄜˋ ㄍㄨㄢ, / ] optimistic; hopeful, #3,663 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I've just been talking to Keith. He's low enough about it.[CN] 我刚才跟基思谈过 他不是那么乐观 Twelve O'Clock High (1949)
I'm an optimist. Always was, always will be.[CN] 乐观一点 Carroll先生 过去是这样以后还会继续下去 The Two Mrs. Carrolls (1947)
But tuttle was very encouraged.[CN] Tuttle今天早晨很乐观 The Two Mrs. Carrolls (1947)
- An optimist, I'm anything but that.[CN] - 乐观主义者,我最不可能成为乐观主义者. Monsieur Verdoux (1947)
I discussed it very openly. I told her I'd spoken to Lloyd, and that he was interested.[CN] 我坦白告诉她我向洛伊提过 而且他也乐观其成 All About Eve (1950)
-I think she'd cheer.[CN] 她会乐观其成的 All About Eve (1950)
This film shows the real life. It's not optimistic.[CN] 这部电影说的是真事 它不容我们乐观 The Young and the Damned (1950)
- Your health hasn't been good lately.[CN] - 最近,你的健康情况不太乐观 The Damned Don't Cry (1950)
Things are brightening up already, aren't they?[CN] 事情越来越乐观了,不是吗? The Bells of St. Mary's (1945)
Only a person with undaunted optimism would embark on such a venture.[CN] 只有一个乐观而无畏的人 才会登上这么一条贼船 Monsieur Verdoux (1947)
And anybody that buys a return ticket these days is decidedly an optimist.[CN] 现在还会买 回程机票的人是乐观 To Be or Not to Be (1942)
You're an optimist.[CN] 你应该是一个乐观主义者 Monsieur Verdoux (1947)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top