ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

乌龟

   
14 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -乌龟-, *乌龟*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
乌龟[wū guī, ㄨ ㄍㄨㄟ, / ] tortoise; cuckold, #15,490 [Add to Longdo]
乌龟[wū guī ké, ㄨ ㄍㄨㄟ ㄎㄜˊ, / ] tortoise shell, #100,773 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
It's the slowest dance I ever saw. They move like turtles.[CN] 是我曾见过最慢的芭蕾 动若乌龟 Bye Bye Birdie (1963)
You yellow-bellied, chicken-livered -[CN] 你这个胆小鬼 缩头乌龟 Red River (1948)
Doesn't anyone else care about these turtles?[CN] 没人关心这些乌龟吗? John and Mary (1969)
Okay, Mr. Welch. Any time you think you're man enough, you...[CN] 没问题,只要你不是缩头乌龟 我随时奉陪... It's a Wonderful Life (1946)
I wish I'd been a turtle this afternoon. I don't mind tellin' ya.[CN] 说句难听的话, 我今天下午真想做个乌龟 The Ugly American (1963)
So it's General Turtle and General Shrimp. I need to see the Dragon King. Please tell him quickly.[CN] 原来是乌龟 虾米二将 俺老孙要见老龙王 快快通报 Havoc in Heaven (1963)
You touch a snapping turtle with a stick and he grabs at it with his teeth.[CN] 你用棍子逗乌龟它会一口咬住 The Red House (1947)
Are we to be the last?[CN] 我们要当缩头乌龟吗? Battleship Potemkin (1925)
Get back in there, you mock turtle.[CN] 回到那里,你这只乌龟 His Girl Friday (1940)
Back to the sticks?[CN] 做缩头乌龟? Elmer Gantry (1960)
My formula works on chickens and Randolph's turtle but I don't know about humans.[CN] 我的配方在鸡和伦道夫乌龟身上奏效了 但我不知道对人怎么样 Bye Bye Birdie (1963)
When you're not on that train, you look like a turtle out of its shell.[CN] 当你不在那列火车上的时候,你就像个缩头乌龟一样 Once Upon a Time in the West (1968)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top