ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

乌兹别克斯坦

   
13 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -乌兹别克斯坦-, *乌兹别克斯坦*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
乌兹别克斯坦[Wū zī bié kè sī tǎn, ㄨ ㄗ ㄅㄧㄝˊ ㄎㄜˋ ㄙ ㄊㄢˇ, / ] Uzbekistan, #23,943 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Recently he asked me if I'd be interested in obtaining a set of communication codes used by Uzbekistan's ground forces along the border.[CN] 最近 他问我是否对一批通讯代码感兴趣 这些代码正被乌兹别克斯坦边境的地面部队使用 Passage: Part 1 (2002)
The case, before I stole it, belonged to a colonel in the Uzbek army.[CN] 在我偷到这个箱子之前 它属于乌兹别克斯坦部队里的一个陆军上校 Passage: Part 1 (2002)
Sloane tasked you to acquire Uzbekistan's ground force communication codes.[CN] 斯隆给你的任务是 得到乌兹别克斯坦地面部队的通讯代码 Passage: Part 1 (2002)
Why did Uzbekistan get it yesterday?[CN] 那为什么昨天乌兹别克斯坦拿到了? Mimino (1977)
We just heard from analysis about the codes you acquired in Uzbekistan.[CN] 我们刚从分析报告中得知 关于你们从乌兹别克斯坦获得的代码的情况 Passage: Part 1 (2002)
Well, to be technical he's an Uzbekistanian, but...[CN] 其实他是乌兹别克斯坦 Snatch (2000)
Uzbekistan[CN] 乌兹别克斯坦 Passage: Part 1 (2002)
You'll dead drop a copy of the codes when you get back from Uzbekistan so we can figure out what they're really for.[CN] 当你从乌兹别克斯坦回来的时候 你必须带回代码的完整复印件 以便我们查出他们真正的目的 Passage: Part 1 (2002)
They're the control codes for six nuclear warheads that the Uzbeks and Intelligence have confirmed went missing six months ago.[CN] 乌兹别克斯坦政府已经承认了它们的存在 并且国防部也确认 它们在6个月前已经丢失 The Abduction (2002)
They're the control codes for six portable nuclear warheads that the Uzbeks have admitted and defense intelligence has confirmed went missing six months ago.[CN] 它们是6枚手提式核弹头的控制密码 乌兹别克斯坦政府已经承认了它们的存在 并且国防部也确认 它们在6个月前已经丢失 Passage: Part 1 (2002)
Uzbekistanian?[CN] 乌兹别克斯坦人? Snatch (2000)
The codes are Uzbek but they have nothing to do with troop communications.[CN] 这些代码是乌兹别克斯坦的 但是和地面部队通讯无关 Passage: Part 1 (2002)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top