ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

主戦

   
10 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -主戦-, *主戦*
Japanese-English: EDICT Dictionary
主戦[しゅせん, shusen] (n) advocacy of war; (P) [Add to Longdo]
主戦投手[しゅせんとうしゅ, shusentoushu] (n) top pitcher [Add to Longdo]
主戦闘戦車[しゅせんとうせんしゃ, shusentousensha] (n) main battle tank [Add to Longdo]
主戦[しゅせんろん, shusenron] (n) war advocacy; jingoism; bellicose argument [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Dayindi will soon find out what happened to war party...[JA] ダインディはすぐ 何が主戦派に起こったか を見つけるだろう... Ten Canoes (2006)
So the ancients made everything ready to send out a war party.[JA] 古代の人はすべてのものを主戦派に送る 準備をさせた Ten Canoes (2006)
We'll make Kawasaki the primary battleground.[JA] よし 川崎側を 主戦場とする駆除作戦 Shin Godzilla (2016)
Now, looks like the main fight is shaping up over here near Virgon's orbit.[JA] それで、主戦場はバーゴンの軌道近くの こちら側にまとまりつつあります Episode #1.1 (2003)
BAC is just a bunch of greedy warmongers.[JA] BACは貪欲な主戦論者だ Momentum (2015)
Here's the real competition.[JA] 主戦場だ A Brilliant Young Mind (2014)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top