ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

主人刑立 她将会在荒野之上死去

   
1 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -主人刑立 她将会在荒野之上死去-, *主人刑立 她将会在荒野之上死去*
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Master Hindley, she'll die on the moors.[CN] 主人刑立 她将会在荒野之上死去 Wuthering Heights (1939)

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

主人 (zhǔ rén)刑立 () () (jiāng) (huì) (zài)荒野 (huāng yě)之上 (zhī shàng)死去 (sǐ qù)

 


  

 
主人
 • (あるじ) (n) (1) (abbr) head (of a household); proprietor (of a store); proprietress; landlord; landlady; master (of a servant); (2) (arch) (also written as 饗) (See 饗設け) entertaining someone as one's guest [EDICT]
 • (しゅじん) (n,adj-no) (1) (See ご主人) head (of a household); proprietor (of a store); proprietress; landlord; landlady; (2) one's husband; (3) (one's) employer; (one's) master; (4) host; hostess; (P) [EDICT]
 • (zhǔ rén, ㄓㄨˇ ㄖㄣˊ) master; host [CE-DICT-Simplified]
 • (zhǔ rén, ㄓㄨˇ ㄖㄣˊ) master; host [CE-DICT-Traditional]
 • (tā, ㄊㄚ) she [CE-DICT-Simplified]
 • (tā, ㄊㄚ) she [CE-DICT-Traditional]
 • (しょう) (n) commander; general; leader; (P) [EDICT]
 • (jiāng, ㄐㄧㄤ) (will, shall, "future tense"); ready; prepared; to get; to use [CE-DICT-Simplified]
 • (jiàng, ㄐㄧㄤˋ) a general [CE-DICT-Simplified]
 • (え) (n) (arch) gathering (esp. Buddhist, festive, etc.) [EDICT]
 • (かい) (n,n-suf) (1) meeting; assembly; party; (2) association; club; (P) [EDICT]
 • (huì, ㄏㄨㄟˋ) can; be possible; be able to; will; to assemble; to meet; to gather; to see; union; group; association [CE-DICT-Simplified]
 • (kuài, ㄎㄨㄞˋ) to balance an account; accounting [CE-DICT-Simplified]
 • (ざい) (n) (1) country; countryside; (2) outskirts; suburbs; (pref) (3) situated in; resident in [EDICT]
 • (zài, ㄗㄞˋ) (located) at; (to be) in; to exist; in the middle of doing sth; (indicating an action in progress) [CE-DICT-Simplified]
 • (zài, ㄗㄞˋ) (located) at; (to be) in; to exist; in the middle of doing sth; (indicating an action in progress) [CE-DICT-Traditional]
荒野
 • (こうや(荒野;曠野)(P);あれの(荒野;荒れ野)(P);あらの(荒野;曠野)) (n) wasteland; wilderness; deserted land; prairie; vast plain; wilds; desert; wild land; (P) [EDICT]
 • (huāng yě, ㄏㄨㄤ ㄧㄝˇ) wilderness [CE-DICT-Simplified]
 • (huāng yě, ㄏㄨㄤ ㄧㄝˇ) wilderness [CE-DICT-Traditional]
之上
 • (zhī shàng, ㄓ ㄕㄤˋ) above [CE-DICT-Simplified]
 • (zhī shàng, ㄓ ㄕㄤˋ) above [CE-DICT-Traditional]
死去
 • (しきょ) (n,vs) death; (P) [EDICT]
 • (sǐ qù, ㄙˇ ㄑㄩˋ) to die [CE-DICT-Simplified]
 • (sǐ qù, ㄙˇ ㄑㄩˋ) to die [CE-DICT-Traditional]
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

 • Suggest your own translation to Longdo

  Discussions

 • Go to Top