ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

丹麦

   
13 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -丹麦-, *丹麦*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
丹麦[Dān mài, ㄉㄢ ㄇㄞˋ, / ] Denmark, #9,234 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
You cannot speak of reason to the Dane and lose your voice.[CN] 丹麦王只要你说得有理总会答应的 Hamlet (1948)
But...[CN] 我不想说我的客户是丹麦最好的风景画家... The Danish Girl (2015)
You are delicious looking, don't get me wrong, but I think you've got a few more days.[CN] 丹麦语里那个单词的意思是"食物" That means "food" in Danish. Headquarters! (2015)
Shall we go home?[CN] 我们回丹麦吧,格尔达? The Danish Girl (2015)
Yes.[CN] 我不想说我的客户是丹麦最好的风景画家 但他是顶尖的 The Danish Girl (2015)
There's ne'er a villain dwelling in all Denmark but he's an arrant knave.[CN] -好 殿下 在我们丹麦有一个奸贼 他是 十足的坏蛋 Hamlet (1948)
Let not the royal bed of Denmark be a couch for luxury and damned incest.[CN] 不要让堂堂丹麦的御床 Hamlet (1948)
- Denmark. - No.[CN] 丹麦 The Long Voyage Home (1940)
Morning.[CN] 怎么 你要用丹麦樱桃糕抽他们吗 What, are you gonna whip them with a cherry Danish? How the Sausage Is Made (2016)
- Alright.[CN] 听着,我得挂了 有个丹麦女孩要见我 The Danish Girl (2015)
Something is rotten in the state of Denmark.[CN] 我们丹麦实在太乌七八糟了 Hamlet (1948)
They're Danish, I think.[CN] 有对夫妇人很好 我猜他们是丹麦人 The couple's very nice. Headquarters! (2015)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top