ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

丹东

   
14 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -丹东-, *丹东*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
丹东[Dān dōng, ㄉㄢ ㄉㄨㄥ, / ] Dandong prefecture level city in Liaoning, #29,249 [Add to Longdo]
丹东[Dān dōng shì, ㄉㄢ ㄉㄨㄥ ㄕˋ, / ] Dandong prefecture level city in Liaoning, #66,258 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
So much for your defenceless Danton I want to see him today[CN] 对你无助的丹东也是如此 罗伯斯庇尔 我想要今天见他 Danton (1983)
You've betrayed yourself, Danton - betrayed![CN] 你背叛了自己,丹东 背叛! Danton (1983)
Maybe we've gone too far lf you're scared, run to Robespierre, tell him I forced you to write[CN] 或许我们过火了 如果你怕了,就跑到罗伯斯庇尔那里 告诉他是丹东强迫你写的 Danton (1983)
I, Danton, appeal to you![CN] 我,丹东,诉诸你们! Danton (1983)
Desmoulins, Philippeaux, Danton are also guilty of the crimes I have just described[CN] 德穆兰,菲利波,丹东 在我刚才叙述的罪行中 也不能脱罪 Danton (1983)
You don't hold the floor yet, Danton[CN] 别长篇大论,丹东 Danton (1983)
Are you a close friend of Danton?[CN] 你是丹东的密友吗? Danton (1983)
Danton, you've already testified, be quiet I've hardly begun, this trial will not be over until I've had my say[CN] 丹东,你已经做过证了 安静 我还没开始呢,我没说完该说的 这个审判就不会结束 Danton (1983)
Set Danton free![CN] 释放丹东 Danton (1983)
Danton, come here[CN] 丹东,来这里 Danton (1983)
- Answer, Danton![CN] - 回答,丹东 Danton (1983)
You'd lower yourself to ask Danton to receive you?[CN] 你要屈尊让丹东 接见你吗 Danton (1983)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top