ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

临产

   
13 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -临产-, *临产*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
临产[lín chǎn, ㄌㄧㄣˊ ㄔㄢˇ, / ] to face childbirth; about to give birth; refers esp. to the onset of regular contractions, #37,583 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
That could happen. She had a very hard delivery.[CN] 可能发生,她艰难的临产 The Story of the Weeping Camel (2003)
When it's time for her to deliver, could you send for an obstetrician?[CN] 我妻子临产的时候 请派人到莫斯科找位大夫来 War and Peace (1966)
Whenever my time was near, my royal husband would flee to the trees with his huntsmen and his hounds.[CN] 每到我临产时 我的丈夫总会逃到树林里 和他的猎手猎狗一起 A Man Without Honor (2012)
It was Lonnie who rushed Susan to the hospital the night Julie was born.[CN] 是罗尼把苏姗送到医院 在她临产的那天晚上 别收拾了 They Asked Me Why I Believe in You (2005)
False labor. It's the dress rehearsal before the big show.[CN] 就是假性临产状态 就是大战之前的彩排呢 Out of Time (2012)
I think I had a false labor[CN] 可能是假临产 Bends (2013)
According to a popular belief, the fewer people know about the suffering of a woman in labor the less is her suffering.[CN] 照迷信的说法 一个产妇临产的时候 知道的人越少 产妇的痛苦就越轻 War and Peace (1966)
Officially, March 10th. But she's already dropped, so it could be... - She?[CN] 预产期是三月10号 但她已经临产 Towelhead (2007)
Well, false labor's not supposed to last that long.[CN] 咦 假性临产不该持续这么久啊 Out of Time (2012)
That woman has been talking to you for 30 minutes while she is in labor.[CN] 那个女人临产了还在给你们做讲解 Baby on Board (2009)
Figure out where you're going to deliver.[CN] 看看你什么时候临产 Juno (2007)
Even if it happened now, you'd be fine.[CN] 就算是现在临产 你也不会有事的 River Euphrates (2013)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top