ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

中尉

   
16 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -中尉-, *中尉*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
中尉[zhōng wèi, ㄓㄨㄥ ㄨㄟˋ, ] lieutenant (navy); first lieutenant (army); subaltern, #29,235 [Add to Longdo]
陆军中尉[lù jūn zhōng wèi, ㄌㄨˋ ㄐㄩㄣ ㄓㄨㄥ ㄨㄟˋ, / ] lieutenant [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
中尉[ちゅうい, chuui] (n) first lieutenant; lieutenant junior grade; (P) [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
On me. Dispatch, this is Lieutenant Daniels.[JA] ダニエルズ中尉 2:00 p.m.-3:00 p.m. (2017)
You should meet your own adjutant. Lieutenant Triebig.[CN] 你该见见你的副官,特里比中尉 Cross of Iron (1977)
My lieutenant,[CN] 报告中尉, The Garden of Stones (1976)
Here's your ticket, Monsieur Poirot.[CN] {\fn方正黑体简体\fs18\b1\bord1\shad1\3cH2F2F2F}杜波斯克中尉 奉命为波洛送行的军官 {\fn方正黑体简体\fs18\b1\bord1\shad1\3cH2F2F2F}赫尔克里·波洛 著名侦探 比利时人 您的票 波洛先生 Murder on the Orient Express (1974)
Lieutenant.[JA] 中尉 Kong: Skull Island (2017)
Especially you.[CN] 我指定的见证人是特里比中尉和你 Cross of Iron (1977)
Here's Lieutenant Voltaire for you.[CN] 这是你要的沃尔泰中尉 我们在床上找到的他 Lacombe, Lucien (1974)
Lt. Hank Marlow of the 45th.[JA] 第45回の中尉ハンク・マーロー。 Kong: Skull Island (2017)
Hello, my Lieutenant![CN] 你好,中尉! The Garden of Stones (1976)
Don't be naive.[CN] 算了吧,中尉 还剩下什么好统治的? Cross of Iron (1977)
Lieutenant Hank Marlow of the 45th suit sqaddron of the 15th.[JA] 15日の第45回スーツsqaddronの中尉ハンク・マーロー。 Kong: Skull Island (2017)
Lieutenant, what's happening?[CN] 中尉 发生了什么? Lieutenant, what's happening? Rain over Santiago (1975)

Japanese-German: JDDICT Dictionary
中尉[ちゅうい, chuui] Oberleutnant [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top