ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

严防

   
13 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -严防-, *严防*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
严防[yán fáng, ㄧㄢˊ ㄈㄤˊ, / ] to take strict precautions; on your guard, #21,087 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
The true man must show, and the true woman must defend.[CN] 真男人就是要像个男人, 真女人就是要严防死守! The Girl with a Pistol (1968)
The fourth suspect is the one that we should be the most worried about.[CN] 第四名嫌犯 才是我们该严防的人 Horsemen (2009)
Ribs are those against personal taboo[CN] 肋下是武者严防的人身大忌 Kung Fu Jungle (2014)
She was flown to a high-security prison near Su Chou, eastern China.[CN] 她被送到苏州的高严防监狱 Spy Game (2001)
They're all guarded like this?[CN] 都像这里一样严防紧守吗 Walk with Me (2012)
Wushuang, you defend the street[CN] 得令 无双 你去街口 严防死守 My Own Swordsman (2010)
Reinforce my security detail and tell the soldiers to come this way immediately.[CN] 要更加严防警戒 现在马上下达旨意 快让军队出发 Sword in the Moon (2003)
It's NSA - a secure facility outside of Baltimore.[CN] 国家安全局分局... 巴尔的摩郊外的高严防大楼 Live Free or Die Hard (2007)
We're populating Alabama's Feltham Penitentiary... the newest super-max facility in the system.[CN] 囚犯将被移转至阿拉巴马州的费罕监狱 We're populating Alabama's Feltham Penitentiary... 全新的超高严防惩戒所 the newest super - max facility in the system. Con Air (1997)
We're talking about a secure room, Terry.[CN] 这是高严防展示厅 Oceans (1998)
To support the war effort and safeguard military supplies, and to keep out traitors and maintain local order, only residents of Luoyang will be permitted into the city.[CN] 为了抗战大业 Untuk mendungkung perang anti Jepang... 为了军备防务 为了严防奸细和整顿市容 Back to 1942 (2012)
We'll keep a 24-hour watch.[CN] 二十四小时严防死守 Crazy Stone (2006)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top