ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

严加

   
14 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -严加-, *严加*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
严加[yán jiā, ㄧㄢˊ ㄐㄧㄚ, / ] to increase vigilance; to take more rigorous (precautions), #74,284 [Add to Longdo]
严加申饬[yán jiā shēn chì, ㄧㄢˊ ㄐㄧㄚ ㄕㄣ ㄔˋ, / ] serious warning [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Major Powers is going to teach you how to discipline your men.[CN] 鲍尔少校要你严加督促你的人 Heartbreak Ridge (1986)
So each new responsibility must be seized eagerly and each old one guarded jealously.[CN] 所以新的职责要尽量攫取 So each new responsibility must be seized eagerly 而旧的职责要严加保卫 and each old one guarded jealously. The Middle-Class Rip-Off (1982)
You must keep a close eye on him. You must be cautious.[CN] 你要早晚防备 严加管束不得大意 Havoc in Heaven (1963)
Gotta keep a lid on this somehow.[CN] 这事得严加保密 Flight of the Navigator (1986)
We've met before.[CN] 严加警戒? The Mysterious Magician (1964)
Agent O'Brien was kept under close guard by the mobsters.[CN] 奥布莱恩特工被歹徒严加看管 T-Men (1947)
Let me settle it, trick him back to Heaven, and watch carefully over him.[CN] - 待老臣再去招安哄他上天 严加管束 Havoc in Heaven (1963)
Put the rescue operation on standby in strict confidence.[CN] 做好营救准备 严加保密 Put the rescue operation on standby in strict confidence. One of Us (1986)
Then there was Elvira. She ruled you with a rod of iron.[CN] 接着就是艾薇拉 她对你严加管束 Blithe Spirit (1945)
We'll restrain the monkey here in Heaven, and it will be easy for us to capture him, if he commits crimes.[CN] 不费一兵一卒 把他哄上天来严加管束 如不服管 也好就地擒拿 Havoc in Heaven (1963)
Right. We maintain strict discipline... of our students here[CN] 是呀,我们会馆一向都很严加管教 Disciples of the 36th Chamber (1985)
If we don't punish him severely, others may follow his example. The world will be in havoc![CN] 如不抓来严加惩办 定会有人学他 天上岂不大乱 Havoc in Heaven (1963)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top