ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

丢饭碗

   
13 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -丢饭碗-, *丢饭碗*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
丢饭碗[diū fàn wǎn, ㄉㄧㄡ ㄈㄢˋ ㄨㄢˇ, / ] to lose one's job, #129,348 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Please. I'd lose my job.[CN] 求求你,我会丢饭碗 Thunderball (1965)
I don't know. You know, I could lose my job for this.[CN] 我不知道 你知道吗, 我会因为这件事丢饭碗的. Enough (2002)
You're in over your head. That's why you're losing your job.[CN] 现在你的情况有点火烧眉毛啊 所以你才要丢饭碗 The Player (1992)
If you want to stay, don't concern yourself with who comes and who goes.[CN] 有人走得匆忙 有人住很久 若你不想丢饭碗 Dirty Pretty Things (2002)
For a second there I thought you'd been fired[CN] 我还以为你丢饭碗 Thirteen Days (2000)
Or lose my job.[CN] 不然我会丢饭碗 Defiance (2008)
I'm touched that you would risk your career over me.[CN] 你冒着丢饭碗的危险救我 我深受感动 Black Gold and Red Blood (2009)
Jones, you want to keep your job?[CN] 琼斯,你不想丢饭碗吧? Osmosis Jones (2001)
Come on. I make that deal, I'm looking for a job.[CN] 别这样 我要答应你就得丢饭碗 Lifeguard (2009)
That's more than just our jobs, Paul.[CN] 这件事 就不像丢饭碗那么单纯了 The Green Mile (1999)
You gonna put your career at risk, my career at risk and Moe's career at risk.[CN] 你会这么做会让你我和摩尔丢饭碗 Glory Road (2006)
Forget about losing our jobs, we could all face charges.[CN] 撇开丢饭碗不说 {\3cH202020}Forget about losing our jobs 我们可能还会被指控的 {\3cH202020}we could all face charges. The Rat (2006)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top