ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

世袭

   
14 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -世袭-, *世袭*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
世袭[shì xí, ㄕˋ ㄒㄧˊ, / ] succession; inheritance; hereditary, #35,070 [Add to Longdo]
世袭之争[shì xí zhī zhēng, ㄕˋ ㄒㄧˊ ㄓ ㄓㄥ, / ] succession struggle; dispute over inheritance [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I heard mental illness is hereditary.[CN] 是精神的疾病 是世袭 Sorum (2001)
They were peers of the realm, grandees of Spain, Knights of St. James.[CN] 他们有世袭贵族西班牙大公 圣地亚哥爵士... The Leopard (1963)
To speak plainly, the matter concerns the great House of Ormstein, hereditary kings of Bohemia.[CN] 坦率地说 这件事会牵连伟大的奥姆斯坦家族 波希米亚的世袭国王 A Scandal in Bohemia (1984)
Lord Henry Dashwood announced today he was giving up his hereditary seat in the House of Lords to run for election as a commoner.[CN] Henry Dashwood勋爵 今天宣布 他将放弃 他在勋爵会的世袭席位 将作为一个普通人参加竞选 What a Girl Wants (2003)
Oh, so you're the legacy.[CN] 哦,你是世袭家里的传统 Accepted (2006)
While he was here, Ashoka gave rich gifts to the poor and the sick of this part of Bihar.[CN] 古老的农业世袭阶层监督灌溉一样 在现代社会中仍保留了古代的仪式 Ages of Gold (2007)
and he will give you each estates in Yorkshire including hereditary title, from which you will pay...[CN] 他会把约克郡的土地赐给你们 还包括世袭头衔 而你们所要付出的 Braveheart (1995)
But you see, it's very difficult... for people to rise above their class in Europe.[CN] 但是你应该知道... 欧洲的人很难提高他世袭的地位 The Young Lions (1958)
The scene carved on the lid of the sarcophagus described the descent of the king on his journey to the world of the dead[CN] 雕刻在在石棺盖子上的图案 描述着世袭国王 一直到其死亡世界的人生旅程 Mystery of the Maya (1995)
Yuan, the Mongolian Empire ruled by the descendants of Genghis Khan.[CN] 元朝,蒙古帝国可汗族世袭统治着中国 Out Live (2000)
Grand Duke of Cassel-Felstein, and hereditary King of Bohemia.[CN] 卡塞尔大公 波希米亚的世袭国王交谈了 A Scandal in Bohemia (1984)
I am the hereditary ruler of the Manchurian people.[CN] 我是满洲人民的世袭统治者 The Last Emperor (1987)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top