Search result for

不饱和脂肪酸

(3 entries)
(0.1744 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -不饱和脂肪酸-, *不饱和脂肪酸*.
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา 不饱和脂肪酸 มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *不饱和脂肪酸*)
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
不饱和脂肪酸[bù bǎo hé zhī fáng suān, ㄅㄨˋ ㄅㄠˇ ㄏㄜˊ ㄓ ㄈㄤˊ ㄙㄨㄢ, / ] unsaturated fatty acid [Add to Longdo]
多元不饱和脂肪酸[duō yuán bù bǎo hé zhī fáng suān, ㄉㄨㄛ ㄩㄢˊ ㄅㄨˋ ㄅㄠˇ ㄏㄜˊ ㄓ ㄈㄤˊ ㄙㄨㄢ, / ] polyunsaturated fatty acid [Add to Longdo]

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

不饱和 (bù bǎo hé)脂肪酸 (zhī fáng suān)

 


  

 
不饱和
  • (bù bǎo hé, ㄅㄨˋ ㄅㄠˇ ㄏㄜˊ) unsaturated [CE-DICT-Simplified]
脂肪酸
  • (しぼうさん) (n) fatty acid [EDICT]
  • (zhī fáng suān, ㄓ ㄈㄤˊ ㄙㄨㄢ) fatty acid [CE-DICT-Simplified]
  • (zhī fáng suān, ㄓ ㄈㄤˊ ㄙㄨㄢ) fatty acid [CE-DICT-Traditional]
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary

 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

  • Suggest your own translation to Longdo
  • Go to Top