ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

不順

   
16 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -不順-, *不順*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
看不顺眼[kàn bù shùn yǎn, ㄎㄢˋ ㄅㄨˋ ㄕㄨㄣˋ ㄧㄢˇ, / ] unpleasant to the eye, #51,246 [Add to Longdo]
不顺[bù shùn, ㄅㄨˋ ㄕㄨㄣˋ, / ] unfavorable; adverse [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
不順[ふじゅん, fujun] (adj-na,n) irregularity; unseasonableness; (P) [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
The weather has been unusual this years.今年は天候不順だった。

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I kept losing money on stocks and real estate.[CN] 我炒地產、炒股票,可是什麼都不順 Ren zai Niu Yue (1989)
Anyway, it's all right. Hereafter you're only gonna have good luck[CN] 芳山,妳今天可真不順 The Little Girl Who Conquered Time (1983)
I wouldn't try to distract you with a bunch of random facts and figures of speech cuz you'd smell a fraud from a mile away.[JA] 私は気をそらす事は しません これは、多くの不順な事実と 比喩的表現です 皆さんは遠く離れた 詐欺を嗅ぎ分けれる事が出来ます Down the Mississippi (2015)
I don't think I can give you a lift now.[CN] 思思,我不順路,我還要去買東西 Ye jing hun (1982)
I am not resigned, resignation is sad. How can one be resigned to god's will?[CN] 我不順從,順從是可悲的 人怎能順從神的意願? Hail Mary (1985)
Of course, if Lady Barbara doesn't come easily to you and you wish to attract my attention, you can always say:[CN] 當然 如果巴巴拉小姐 說起來不順口的話 而且你又想引起我注意的話 你也可以說 Captain Horatio Hornblower R.N. (1951)
I really can't stand them![CN] 我真頂她不順 Ye jing hun (1982)
Damn you if you don't like it[CN] 你看不順眼,走好了 Jin su xin zhong qing (1986)
Are you in trouble?[CN] 有不順心的事兒嗎 Escape to Nowhere (1973)
I blamed all the adversity and agony on poverty[CN] 我們種種不順和苦惱歸到了一個字窮 Samsara (1988)
That Tomboy can't control her feelings[CN] 男人婆條氣不順 Qiu ai ye jing hun (1989)
Or some kind of fluid shift.[JA] 流動不順かも Black Swan (2009)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top