ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

不貞

   
17 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -不貞-, *不貞*
Japanese-English: EDICT Dictionary
不貞[ふてい, futei] (adj-na,n,adj-no) unfaithfulness; infidelity; unchastity [Add to Longdo]
不貞寝;ふて寝[ふてね, futene] (n,vs) staying in bed out of spite [Add to Longdo]
不貞腐れ[ふてくされ, futekusare] (n) sulkiness [Add to Longdo]
不貞腐れる;ふて腐れる[ふてくされる, futekusareru] (v1,vi) (uk) to become sulky; to become irresponsible [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
So... now we know that Sergeant Brody's been faithful to his wife.[JA] それで ブロディ軍曹が不貞行為を してない事は分かった The Good Soldier (2011)
Have you ever been unfaithful to your wife?[JA] 「奥様に言えない 不貞行為をした事は」 The Weekend (2011)
Oporto is particularly tolerant of unfaithful women as long as they are intelligent enough not to prefer the lover to her duties before society.[CN] 288)}波爾圖對不貞的女人向來就很寬宏大量 288)}只要她們聰明識相,別寧可要情夫 288)}而不要社會 Francisca (1981)
Have you ever been unfaithful to your wife?[JA] 「奥様に言えない 不貞行為をした事は」 The Good Soldier (2011)
Adultery, clearly.[JA] 明らかな不貞 Halloween: Part 2 (2011)
Why are you so glum?[JA] 不貞腐れてるのか? Escorpion and the Red Hand (2016)
Her temper ripened, her vices sprang up, violent and unchaste.[CN] 她性情日漸暴躁,惡習不斷加劇 舉止狂暴,行為不貞 Jane Eyre (2011)
A thousand broken marriages come across my desk... infidelities, uh, domestic deceit.[CN] 我處理過無數破碎的婚姻... 不貞 欺瞞 Death Lends a Hand (1971)
Starting with my faithless daughter![JA] 私の不貞の娘から始める! Hercules (2014)
You know, I was married, but I cheated on her... so that kind of soured things.[JA] 結婚してたが 私の不貞行為が原因で 「それで泥沼に」 The Good Soldier (2011)
Yeah.[JA] 私の不貞が原因で主人が家を出た The Movie Star (2012)
"Have you been faithful to your wife, Sergeant Brody?"[JA] "ブロディ軍曹は奥様に言えない 不貞行為をした事は?" The Weekend (2011)

Japanese-German: JDDICT Dictionary
不貞[ふてい, futei] Unkeuschheit, Untreue [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top