ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

不規則

   
22 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -不規則-, *不規則*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
不规则[bù guī zé, ㄅㄨˋ ㄍㄨㄟ ㄗㄜˊ, / ] irregular, #12,653 [Add to Longdo]
不规则三角形[bù guī zé sān jiǎo xíng, ㄅㄨˋ ㄍㄨㄟ ㄗㄜˊ ㄙㄢ ㄐㄧㄠˇ ㄒㄧㄥˊ, / ] scalene triangle (math.) [Add to Longdo]
不规则四边形[bù guī zé sì biān xíng, ㄅㄨˋ ㄍㄨㄟ ㄗㄜˊ ㄙˋ ㄅㄧㄢ ㄒㄧㄥˊ, / ] irregular quadrilateral; trapezium [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
不規則[ふきそく, fukisoku] (adj-na,n) irregularity; unsteadiness; disorderly; (P) [Add to Longdo]
不規則銀河[ふきそくぎんが, fukisokuginga] (n) irregular galaxy [Add to Longdo]
不規則動詞[ふきそくどうし, fukisokudoushi] (n) {ling} irregular verb [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
Your attendance at classes was irregular.君の授業への出席は不規則だった。 [M]
My menstrual cycle is irregular.生理が不規則です。
His attendance is irregular.彼は出席が不規則だ。
Conjugation of irregular verbs - essential for those learning English.英語を学習する上で不可欠な、不規則動詞の活用。

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
It's an irregular object oscillating about its own axis[JA] 自軸の周囲で不規則に振動する物体 3 Idiots (2009)
It seems random.[JA] 不規則のようですが... Ender's Game (2013)
Erratic physical mutation into an adorable baby dragon.[JA] 不規則な突然変異で 可愛らしい竜の赤ちゃんや... Free Birds (2013)
All hands, be ready for some chop. Lords of Kobol, hear my prayer.[JA] 総員、揺れに備えよ chop 不規則な小波、三角波 コボルの神々よ 我祈りを聞き給え Episode #1.2 (2003)
This mole back there looked irregular around the margins.[CN] 背上的胎記邊緣有點不規則 Irregular Around the Margins (2004)
The ship's movement is too erratic. I can't get a lock.[JA] - 船が不規則な動きのためロックできません United (2005)
Made the exhaust smell like gas right out of the pump.[CN] 今天是不規則空轉 Deepwater Horizon (2016)
- His bp's spiking.[JA] - 脈拍が不規則です Day 7: 5:00 p.m.-6:00 p.m. (2009)
We were wrong.[JA] パターンは 不規則じゃなかった Neither Here Nor There (2011)
It's an irregular object oscillating about its own axis[CN] 這是一不規則物體,繞其軸振蕩 3 Idiots (2009)
Procedure, Mr. Speaker. Mr. Wood has the floor.[JA] ウッド君が発言中だ 不規則な発言は慎め Lincoln (2012)
Because the crown was irregularly shaped, there was no way to mathematically determine its volume.[CN] 由於皇冠形狀不規則 不能精確測量它的體積 The Toast Derivation (2011)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top