Search result for

不要让她接近 再次长袍。

(1 entries)
(0.9488 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -不要让她接近 再次长袍。-, *不要让她接近 再次长袍。*
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Don't let her close the robe again.[CN] 不要让她接近 再次长袍。 Open Windows (2014)

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

不要 (bú yào) (ràng) ()接近 (jiē jìn) 再次 (zài cì)长袍 (cháng páo) ()

 


  

 
不要
 • (ふよう) ไม่จำเป็น, ไร้ประโยชน์, ไม่ต้องการ [LongdoJP]
 • (ふよう) (adj-na,n,adj-no) (See 不用) unnecessary; unneeded; (P) [EDICT]
 • (bù yào, ㄅㄨˋ ㄧㄠˋ) don\'t!; must not [CE-DICT-Simplified]
 • (bù yào, ㄅㄨˋ ㄧㄠˋ) don\'t!; must not [CE-DICT-Traditional]
 • (ràng, ㄖㄤˋ) to yield; to permit; to let sb do sth; to have sb do sth [CE-DICT-Simplified]
 • (tā, ㄊㄚ) she [CE-DICT-Simplified]
 • (tā, ㄊㄚ) she [CE-DICT-Traditional]
接近
 • (せっきん) (n,vs) getting closer; drawing nearer; approaching; (P) [EDICT]
 • (jiē jìn, ㄐㄧㄝ ㄐㄧㄣˋ) near; close to [CE-DICT-Simplified]
 • (jiē jìn, ㄐㄧㄝ ㄐㄧㄣˋ) near; close to [CE-DICT-Traditional]
再次
 • (zài cì, ㄗㄞˋ ㄘˋ) one more time; again; one more; once again [CE-DICT-Simplified]
 • (zài cì, ㄗㄞˋ ㄘˋ) one more time; again; one more; once again [CE-DICT-Traditional]
长袍
 • (cháng páo, ㄔㄤˊ ㄆㄠˊ) gown [CE-DICT-Simplified]
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

 • Suggest your own translation to Longdo

  Discussions

 • Go to Top