ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

不信任投票

   
5 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -不信任投票-, *不信任投票*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
不信任投票[bù xìn rèn tóu piào, ㄅㄨˋ ㄒㄧㄣˋ ㄖㄣˋ ㄊㄡˊ ㄆㄧㄠˋ, ] vote of no-confidence [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
不信任投票[ふしんにんとうひょう, fushinnintouhyou] (n) nonconfidence vote [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Take a picture, because tomorrow morning, those letters are coming down.[CN] 你今天召集了紧急不信任投票 You're calling for an emergency vote of no confidence today? Blowback (2016)
I call for a vote of no confidence in this fake Ash![CN] 我要呼吁发起一次对这个假Ash的不信任投票 Hail, Hale (2013)
I call for a vote of no confidence and a change in leadership. - Sheldon, stop it.[CN] 我呼籲舉行一次不信任投票 並且立即對領導班子進行調整 The Bus Pants Utilization (2011)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top