ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

不伦不类

   
13 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -不伦不类-, *不伦不类*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
不伦不类[bù lún bù lèi, ㄅㄨˋ ㄌㄨㄣˊ ㄅㄨˋ ㄌㄟˋ, / ] neither fish nor fowl; nondescript, #37,550 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Your very truly, Walczak Sons.[CN] Your very truly, Walczak Sons. (英文书信用语及公司名字,勉强翻译成中文只会显得不伦不类 Walled In (2009)
We're neither fish, flesh, fowl nor... whatever it is.[CN] 我们不伦不类的非驴非 什么也不是 Blithe Spirit (1945)
You tell me to get a job like I'm a nobody. It's humiliating.[CN] 你让我去找个工作,搞得我不伦不类的 那很丢人 Analyze That (2002)
What, are you turning into some sort of beatnik?[CN] 噢,你怎么变得这么不伦不类? Down with Love (2003)
- You can't be two things.[CN] - 叫负鼠长毛象不伦不类 Ice Age: The Meltdown (2006)
Meanwhile, I got friends out in Hollywood, terrible comics, the worst, just leaking this derivative, pandering comedic pus, you know?[CN] 可是呢 我在好莱坞的朋友 都是些垃圾喜剧演员 烂透了 四处模仿 不伦不类 Sleepwalk with Me (2012)
If you think about all the different ways in which our genes could be permuted, you and I are quite grotesquely lucky to be here.[CN] 你和我是不伦不类 幸运到这里来。 事件了数 发生,我们存在; Root of All Evil? (2006)
An exhibition should be held in an exhibition hall![CN] 跑这里瞎搞 不伦不类 Crazy Stone (2006)
- You can't be two things.[CN] - 负鼠长毛象不伦不类 Ice Age: The Meltdown (2006)
"and grubbed up by the dribble of pop culture,[CN] "被流行文化扭曲得不伦不类 Definitely, Maybe (2008)
Another saggy-pants boy is interested in Jade.[CN] 另一个不伦不类的男孩子对Jade有兴趣 Courageous (2011)
Dressed up like someone who leapt out of a tomb[CN] 穿得不伦不类,像个出土文物 Good Times, Bed Times (2003)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top