ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

下船

   
13 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -下船-, *下船*
Japanese-English: EDICT Dictionary
下船[げせん, gesen] (n,vs) going ashore [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
If anybody doesn't like it, if anybody wants off if anybody doesn't like this route between Salalah, Djibouti and Mombasa and you'll be on the first flight home out of Mombasa.[JA] それがイヤなら― 下船したいなら― モンバサへの この航路がイヤなら― Captain Phillips (2013)
He refused to come down, so you were speaking to a hologram of him.[JA] 「下船を拒否されたのでホログラムを」 Welcome to the War (2010)
- Throw the Nazi buzzard overboard![CN] -把这纳粹走狗丢下船 Lifeboat (1944)
Owing to circumstances over which I've got no control, nobody is allowed to leave the ship.[CN] 由于陆地不在我的控制之内 任何人不得下船 The Long Voyage Home (1940)
Get away from that keg or I'll pitch you out of the boat.[CN] Get away from that keg or I'll pitch you out of the boat. 放下水桶,不然我把你丢下船 Strange Cargo (1940)
- He's gone over.[CN] -他翻下船去了 Lifeboat (1944)
I wish he didn't come back after he jumped ship in United States.[CN] 希望在美国下船后 他不再回来 The Long Voyage Home (1940)
Marcus will be off the ship by 1900.[JA] マーカスは19: 00迄に下船 Red Sky (2010)
You can't deny that you've been making these off-log calls, these mysterious trips off the ship.[JA] 私が? 否定はできないでしょ あなたがしてたのよ ログ無し通信、謎の出張で下船 Tigh Me Up, Tigh Me Down (2004)
Then a shell hit the lifeboat. They all jumped overboard.[CN] 然后炮弹击中救生艇 他们全跌下船 Lifeboat (1944)
Look, take my advice. Don't leave the ship.[CN] 听我的忠告,别下船 The Long Voyage Home (1940)
I won't eat a thing until you let me off this boat.[CN] 除非让我下船否则我什么都不吃 It Happened One Night (1934)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top